Stanovy

Občanské sdružení ambulantních diabetologů

Ve znění pozdějších změn a doplňků ke dni 16 04 2015

 

Článek 1.   Základní ustanovení

 

(1)Název spolku zní: „Občanské sdružení ambulantních diabetologů, z.s “ (dále jen „spolek“).

 

(2)Používaná zkratka: OSAD.  IČ: 26644461

 

(3)OSAD je dobrovolný, samosprávný, profesní a zájmový, odborný lékařský a politicky nezávislý  spolek diabetologů České Republiky pracujících v nestátních nelůžkových (ambulantních) zdravotnických zařízeních.

 

(4) Sídlo spolku je:  Břežanská 646 / 10, Strašnice, 110 00 Praha 10.

 

(5)Působnost spolku je: území České republiky.

 

Článek 2.  Účel a činnost spolku

 

(1)Účelem  spolku je hájit, prosazovat a realizovat optimální odborné a ekonomické podmínky pro poskytování ambulantních zdravotních služeb v oblasti diabetologie, to vše s ohledem na zájmy pacientů.

 

(2)S ohledem na naplnění účelu spolku je předmětem jeho činnosti  především:

a)     spolupráce s ostatními odbornými subjekty při řešení odborné problematiky   

      v oboru diabetologie;

b)     spolupráce se Sdružením smluvních lékařů ČR a dalšími zainteresovanými institucemi při řešení ekonomických otázek činnosti nestátních ambulantních zdravotnických zařízení;

c)     zastupování členů spolku při jednáních se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem financí České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, dalšími  spolky zdravotnických zařízení a jinými odbornými subjekty. Stanovy spolku však žádným způsobem neomezují právo kteréhokoliv člena spolku jednat samostatně s výše zmíněnými institucemi při řešení individuálních problémů jeho zdravotnického zařízení;

d)     výkon další činnosti schválené Valným shromážděním spolku.

e)     servisní a  informační činnosti pro členy spolku

 

Článek 3. Členství ve spolku

(1)    Členem spolku může být každý držitel  platné specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru diabetologie  pracující v nestátních nelůžkových zařízeních, který souhlasí se stanovami spolku a podá písemnou přihlášku Koordinačnímu výboru spolku. Tento diabetolog musí splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

a)     samostatně pracující fyzická osoba (vlastní IČ, vlastní IČZ); nebo

b)     statutární zástupce nestátního nelůžkového diabetologického pracoviště; nebo

c)     zaměstnanec nestátního nelůžkového diabetologického pracoviště, doloží-li písemný souhlas statutárního zástupce tohoto pracoviště s jeho členstvím ve spolku a se zastupováním spolkem na jednáních dle čl. 2 odst. 2 těchto stanov.

 

(2)     Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Koordinačního výboru spolku na základě přihlášky doručené Koordinačnímu výboru spolu s  prohlášením žadatele o souhlasu se stanovami spolku. Rozhodnutí o přijetí musí být žadateli zasláno písemně. Rozhodnutí o nepřijetí  musí být žadateli  zasláno písemně, s řádným odůvodněním a poučením o opravném prostředku.

 

(3)      Členství ve spolku  zaniká:

a)   dnem úmrtím člena – fyzické osoby;

                   b)   dnem zániku člena – právnické osoby nebo dnem změny  charakteru činnosti   

                        právnické osoby, pokud  právnická osoba přejde  do jiných rukou a přestane  

                        provozovat diabetologii.

c)   doručením projevu vůle člena o vystoupení ze spolku; projev vůle o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Koordinačního výboru spolku;

d)   dnem rozhodnutí Koordinačního výboru spolku o vyloučení člena; o vyloučení člena může Koordinační výbor rozhodnout, jestliže člen závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu, výzva spolku se nevyžaduje.;

e)   dnem zániku spolku;

f)     dohodou mezi členem spolku a spolkem.

g)  nezaplacením členského příspěvku s absencí platby 2 roky z celého období členství a s  absencí doplacení ve lhůtě určené Koordinačním výborem spolku po dodatečné  výzvě. 

 

(4)      Každý člen spolku má právo být volen do orgánů spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, být členem pracovních týmů a být informován o provozních a pracovních akcích spolku.

 

(5)      Každý člen spolku je povinen zejména platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených Valným shromážděním, dodržovat stanovy spolku, plnit rozhodnutí orgánů spolku, podílet se na činnosti spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

 

(6) Spolek vede  seznam členů na elektronickém nosiči,(webová stránka). Zápisy nových členů a výmazy provádí webmaster na základě usnesení zápisů Valného shromáždění, Koordinačního výboru či Revizní komise. Seznam je veřejně přístupný, avšak bez uvedení citlivých osobních údajů podle zákona ´UOOÚ.

 

Článek 4. Orgány spolku.

Orgány spolku jsou:

(1)Individuální:

            a) Předseda spolku                   nepřímo volený orgán.

            b) Zástupce předsedy spolku               nepřímo volený orgán.

c) Pokladník spolku                   nepřímo volený orgán.

 

(2)Kolektivní:

a)        Valné shromáždění            – nevolený nejvyšší orgán;

b)        Koordinační výbor spolku – přímo volený orgán;

c)        Revizní komise spolku      – přímo volený orgán.

 

(3) Individuální orgány dle odst. 1, písm.a),b),c) jsou vždy členy  kolektivního orgánu  dle  odst. 2, písm.b).

 

(4) Kolektivní orgán  rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti  účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

 

Článek 5. Valné shromáždění

 

(1)Valné shromáždění je kolektivním a nejvyšším orgánem spolku, kde uplatňují členové spolku své právo řídit záležitosti spolku, kontrolovat činnost spolku a jeho orgánů. Nejvyšší orgán  Valné shromáždění rozhoduje  o všech věcech, kromě těch, které svěřil do výlučné působnosti ostatních orgánů spolku, nebo pokud to vyplývá z NOZ.

 

(2)Valné shromáždění se koná nejméně jednou ročně a je svoláváno předsedou spolku nebo v případě jeho nepřítomnosti, hrozí-li nebezpečí z prodlení, rovněž jeho zástupcem, pokladníkem, nebo  kterýmkoli členem  Koordinačního výboru.

 

(3)Předseda je povinen svolat mimořádné Valné shromáždění:

a)     na základě rozhodnutí Koordinačního výboru; nebo

b)     požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku; nebo

c)     na základě žádosti Revizní komise;

a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení žádosti či rozhodnutí o svolání mimořádného Valného shromáždění předsedovi, není-li v takové žádosti či rozhodnutí stanovena lhůta delší.

V případě nepřítomnosti předsedy se postupuje dle odst. 2.  Nesvolá-li Koordinační výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

(4)Valné shromáždění je řádně svoláno, pokud je pozvánka zveřejněna na webových stránkách spolku nejméně 30 dnů předem  zápisem v elektronické podobě na adrese www.osad.cz.  Případně zaslána na e-mailové adresy  členů spolku. 

 

(5)Valné shromáždění řídí předseda spolku, v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy  nebo jím pověřený člen Koordinačního výboru.  

 

(6)Výlučná působnost Valného shromáždění:

a)     stanoví a mění hlavní zaměření činnosti spolku;

b)     schvaluje plány a programy činnosti spolku, schvaluje rozpočet a jeho vyúčtování;

c)     bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti spolku za dobu od konání posledního Valného shromáždění;

d)     nejméně jednou ročně schvaluje zprávy pokladníka a předsedy Revizní komise;

e)     stanoví výši a termín splatnosti členských příspěvků;

f)       volí a odvolává členy Koordinačního výboru a  členy Revizní komise;

g)     rozhoduje o změnách stanov.

h)   rozhoduje o zrušení spolku s likvidací.

i)    rozhoduje o přeměně spolku.

j)    hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů.

 

(7) Jednání Nejvyššího orgánu Valného shromáždění může být zahájeno v oznámený čas  a orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat. Usnesení ( rozhodnutí ) je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů přítomných s právem hlasovat.

 

(8) Není-li jednání Valného shromáždění usnášeníschopné, vyčkají přítomní 15 minut od

oznámeného času zahájení. Po marném uplynutí této lhůty je  možno jednání zahájit a prohlásit za usnášeníschopné. Usnesení orgánu Valného shromáždění je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů přítomných s právem hlasovat.

 

(9)Ustanovení odstavce 8 lze uplatnit jen, je-li možno věrohodně prokázat, že s termínem a místem konání byli všichni členové seznámeni.

 

(10) Koordinační výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis vyhotoví ten,  koho tím pověřilo Valné shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další funkcionáře Valné shromáždění zvolilo, jaká usnesení přijalo a kdy byl zápis vyhotoven. 

Zápis z Valného shromáždění  je zveřejněn  nejpozději do 30 dnů ode dne konání Valného shromáždění na webových stránkách spolku,  případně zaslán členům  na  poskytnuté e-mailové adresy. Zápisy jsou podepisovány zapisovatelem a  předsedou spolku.O námitkách členů spolku proti obsahové či formální stránce zápisů z Valných shromáždění rozhoduje Koordinační výbor. Nesouhlasí-li člen spolku s rozhodnutím Koordinačního výboru o námitkách, rozhodne o jeho námitkách nejbližší následující Valné shromáždění.

 

Článek 6. Koordinační výbor spolku

(1)Koordinační výbor je kolektivním, výkonným a statutárním orgánem spolku. Za svoji činnost odpovídá Valnému shromáždění. V mezidobí zasedání Valného shromáždění je nejvyšším orgánem spolku , který rozhoduje o všech věcech běžné agendy a též ve všech věcech, které nesnesou odkladu a musí být řešeny ad hoc.  

 

(2)      Členové Koordinačního výboru jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním. Funkční období trvá  4 roky.

 

(3)      Koordinační výbor má nejméně 3 členy, přičemž počet členů musí být vždy lichý.

 

(4)      Koordinační výbor určí na konci svého zasedání termín zasedání následujícího. Není-li termín určen, nebo musí-li být změněn, svolává zasedání  předseda, není-li, pak zástupce předsedy, není-li pokladník nebo kterýkoli jeho člen. Zasedání se koná v předem stanovených termínech, nebo se schází podle potřeby, ad hoc. V případě žádosti Revizní komise o svolání mimořádné schůze Koordinačního výboru je Koordinační výbor povinen se sejít do 7 dnů ode dne doručení takové žádosti kterémukoli z jeho členů.

 

(5)      Schůzi Koordinačního výboru řídí předseda spolku, není-li, pak zástupce předsedy, není-li ,pak pokladník, jinak řídí schůzi člen Koordinačního výboru určený hlasováním.

 

(6)      Koordinační výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů výboru.   Koordinační výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů  přítomných členů.

 

(7)  Hlavní úkoly Koordinačního výboru:

a)        rozhoduje o přijetí nových členů spolku;

b)        rozhoduje o vyloučení členů spolku;

c)        jménem spolku jedná navenek ve všech věcech prostřednictvím předsedy.

d)        řídí běžnou činnost spolku;

e)        schvaluje zřizování poboček nebo jiných organizačních jednotek spolku;

f)          navrhuje řešení případných sporů vzniklých v rámci Valného shromáždění;

g)        volí a odvolává ze svého středu předsedu spolku, zástupce předsedy a pokladníka spolku.

h)        realizuje a koordinuje jednání se zdravotními pojišťovnami, ministerstvy a jinými institucemi  za účelem plnění cílů spolku;

i)           vykonává další činnosti dle stanov nebo rozhodnutí Valného shromáždění, nebo jde-li o činnost, jež je uložena výboru zákonem NOZ..

 

(8)      Koordinační výbor spolku může přijímat usnesení i v době mimo jeho schůze formou per rollam. Hlasování je platné, hlasuje-li pro návrh  nadpoloviční většina všech  členů výboru. Takové usnesení per rollam musí být na nejbližším dalším zasedání výboru  spolku zapsáno do zápisu.   

 

(9)Rozhoduje-li Koordinační výbor o udělení plné moci k jednání za spolek osobě, která není členem spolku, je k takovému zmocnění nutný souhlas všech členů Koordinačního výboru.

                       

(10)Originály zápisů ze schůzí Koordinačního výboru a usnesení výboru z doby mimo schůze, opatřené podpisy předsedy a zapisovatele-člena Koordinačního výboru spolku, jsou uloženy u předsedy spolku. Zápis ze zasedání Koordinačního výboru nebo z jeho usnesení bude zveřejněn nejdéle do 30 dnů na webových stránkách  spolku. 

 

(11) Dospěje-li Koordinační výbor k názoru, že je vhodné dotázat se členů spolku na  názor k určité věci či záležitosti, může tak učinit anketní formou za využití webu OSAD.Tato anketa může být pro výbor vodítkem, není závazná. Zodpovědnost  za rozhodnutí v dané věci či záležitosti nese v plné výši Koordinační výbor, který proto nemusí akceptovat výsledek ankety.  

 

Článek 7. Předseda spolku

(1)    Předseda spolku je individuálním orgánem, kterého volí a odvolává Koordinační výbor spolku. Funkční období jsou  4 roky.

 

(2)    Předseda spolku zpracovává zprávy o činnosti spolku za dobu od konání posledního Valného shromáždění a předkládá je následujícímu Valnému shromáždění. Plní další povinnosti a úkoly, které vyplývají z těchto Stanov.

 

(3)      Koordinační výbor je povinen zvolit nového předsedu spolku do 10 pracovních dnů ode dne zániku funkce dosavadního předsedy.( jiné důvody než ukončení funkčního období).

 

Článek 8. Pokladník spolku

 

(1)Pokladník spolku je individuálním orgánem, který je volen a odvoláván Koordinačním  výborem.

 

(2)  Pokladník je povinen nejméně jednou ročně předat kopie výpisů z běžného účtu spolku předsedovi spolku a Revizní komisi spolku spolu s průběžnou zprávou o hospodaření spolku. Je povinen nejméně jednou ročně informovat o stavu účtu, souhrnech příjmů a výdajů, na Valném shromáždění spolku. Je povinen umožnit nahlédnutí do účetních dokladů předsedovi  a členům výboru spolku nebo Revizní komisi spolku, je-li o to požádán.

 

Článek 9. Revizní komise spolku

 

(1)      Revizní komise je kolektivním a nejvyšším kontrolním orgánem spolku.  Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním spolku. Funkční období jsou 4 roky. Členové Revizní komise si ze svého středu zvolí předsedu Revizní komise.

 

(2)      Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Koordinačním výboru a s výkonem funkce pokladníka a likvidátora.

 

(3)Revizní komise kontroluje řádné vedení záležitostí spolku a vykonává-li spolek  činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Pravidelně kontroluje práci pokladníka, činnost členů všech ostatních orgánů spolku a zástupců spolku, která souvisí s jejich zastupováním spolku na jednáních, kontroluje soulad jejich činnosti s většinovým zájmem členské základny spolku. Revizní komise přezkoumává rozhodnutí Koordinačního výboru o vyloučení člena spolku.

 

(4)Revizní komise podává o své činnosti nejméně jednou ročně zprávu Valnému shromáždění. V případě zjištění významných nedostatků má Revizní komise právo požádat o svolání mimořádného Valného shromáždění spolku nebo mimořádné schůze Koordinačního výboru za účelem projednání zjištěných nedostatků.

 

(5)Členové Revizní komise mají právo účastnit se Valného shromáždění a dostat uděleno slovo, kdykoli o to požádají.

 

Článek 10. Volby orgánů spolku

 

(1)   Volby členů Koordinačního výboru a Revizní komise probíhají na řádném Valném shromáždění. Volby předsedy spolku, zástupce předsedy, pokladníka a předsedy Revizní komise probíhají zpravidla (obvykle) po ukončení volebního Valného shromáždění, na první schůzi Koordinačního výboru spolku a první schůzi Revizní komise, následující po konání Valného shromáždění.Uvedení funkcionáři  musí být příslušnými orgány zvoleni nejpozději do 14 dnů po volebním příslušném Valném shromáždění.(stylisticky upraveno)

 

(2)Předseda spolku je volen Koordinačním výborem tajnou volbou. Všechny ostatní volby probíhají veřejným hlasováním. 

 

(3)Předseda spolku a předseda Revizní komise mohou být voleni nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Na ostatní orgány a funkcionáře spolku se toto omezení nevztahuje.

 

Článek 11. Zastupování spolku a podepisování za spolek

 

(1)Statutárním orgánem spolku je Koordinační výbor spolku, který jedná navenek prostřednictvím předsedy spolku. Plná moc k zastupování Koordinačního  výboru  na jednáních nebo k podepisování může být  udělena také členovi výboru spolku nebo členovi spolku, a to na základě usnesení  Koordinačního výboru nebo rozhodnutím předsedy.

 

(2)Plná moc k zastupování spolku na jednáních může být předsedou udělena také osobě, která není členem spolku. K udělení takové plné moci je nutný souhlas všech členů Koordinačního výboru. Pro osobu takto zplnomocněnou pak v plném rozsahu platí povinnost dle článku 12 odst. 1 těchto stanov.

 

(3)Podpisové právo k běžnému účtu spolku má pokladník a předseda spolku.  Valné shromáždění nebo Koordinační výbor mohou podpisové právo rozšířit na další osoby. 

 

(4) Podepisování za spolek, výbor či revizní komisi, se děje tak, že předseda nebo jiná osoba k tomu zplnomocněná v souladu  s těmito stanovami připojí svůj podpis k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému materiálu. 

 

Článek 12. Předávání informací

 

(1)      Je-li předseda nebo jiný zplnomocněný člen spolku pozván na jakékoliv jednání za spolek nebo plánuje-li sám svou účast na jednání za spolek, je povinen předem informovat všechny členy Koordinačního výboru o místě, termínu konání a plánovaném programu tohoto jednání. Dohodou s předsedou nebo členy Koordinačního výboru nebo usnesením Koordinačního výboru může být změněno složení delegovaných zástupců spolku na jednáních. Takto určené složení delegace na jednání je pro členy spolku závazné. Do 30 dnů po ukončení jednání je zastupující člen spolku povinen odeslat informaci o obsahu a závěrech jednání všem členům Koordinačního výboru.

 

(2)Členové spolku, kteří nejsou členy Koordinačního výboru, mají právo na úplné a nezkreslené informace na základě dotazů vznesených k členům Koordinačního výboru. Dále jsou pravidelně informováni na Valných shromážděních.

 

(3)Opakované nedodržení povinností vymezených v odstavcích  1 a 2 tohoto článku  může být příčinou odvolání plné moci zastupovat spolek i pozastavení členství v Koordinačním výboru do doby nejbližšího Valného shromáždění, rozhodne-li o tom Koordinační výbor.

 

Článek 13. Hospodaření spolku

 

(1)Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů spolku jsou získávány formou členských příspěvků, příjmů z vlastní činnosti, darů a odkazů.

 

(2)Spolek hospodaří s majetkem a finančními prostředky podle pravidel schválených Valným shromážděním a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

(3)Dohled nad hospodařením spolku vykonává Revizní komise.

 

Článek 14. Zrušení spolku

 

(1)O zrušení spolku s likvidací rozhoduje Valné shromáždění, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku. 

 

(2)V případě rozhodnutí o zrušení spolku rozhodne Valné shromáždění rovněž o majetku spolku, který by měl připadnout organizaci s podobným zaměřením činnosti nebo věnován humanitární organizaci.

 

(3).Dále  platí pro likvidaci spolku obecně závazné právní předpisy.

 

Článek 15. Závěrečná ustanovení

 

(1)Tyto Stanovy byly přijaty Valným shromážděním spolku dne 08 10 2003 (č.1) 

 

(2)Tyto stanovy byly přijaty Valným shromážděním spolku  dne   08 11 2003. (č.2),po registraci CSÚ MV ČR.

 

(3)Tyto Stanovy byly novelizovány Valným shromážděním spolku dne  21 04 2006 (č. 3)

 

(4)Tyto Stanovy byly novelizovány Valným shromážděním spolku dne  21 04 2010 (č. 4)

 

(5)Tyto Stanovy byly novelizovány Valným shromážděním spolku dne 14 04 2011  (č. 5)

 

(6)Tyto Stanovy byly novelizovány Valným shromážděním spolku dne 16 04 2015  (č. 6)

----------------------------------------------------------- 

  

Za správnost návrhu : MUDr. Tomáš Merhaut., v.r.