2.11.2017 **** Úhradová vyhláška MZČR na rok 2018 ****
Tiskem vyšla nová Úhradová vyhláška MZČR na rok 2018, z níž uveřejňujeme pasáž týkající se ambulantní specializované péče (1) a vyjádření SASu k ní s doporučením nepodepisovat dodatky v tomto znění (2) . Opět nebylo přihlédnuto k požadavkům ambulantních specialistů ( jako již opakovaně), a MZČR preferuje alokaci finančních prostředků na podporu nemocnic.


8.5.2017 **** Metodika pro předepisování, předávání a uchovávání dokladů pro ZP ****
Od 1.1.2017 je nově upravena Metodika pro předepisování a předávání dokladů pro ZP a upravena povinnost uchovávat kopie vystavených PZT


24.3.2017 **** Aktivity OSAD - 53.Diabetologické dny v Luhačovicích 2017 ****
/aktualizováno/
Informaci aktualizujeme o pozvánu na seminář OSDA a program Valného shromáždění OSAD


16.3.2017 **** Aktivity OSAD - 53.Diabetologické dny v Luhačovicích 2017 ****
/aktualizováno/
Srdečně Vás zveme v průběhu 53.diabetologických dnů v Luhačovicích na seminář OSDA, který se koná dne 5.4. v 15 hodin tradičně v sálu Rondo
a na Valné shromáždění OSADu 6.4.2017 v 17.15 hod. v Kinosálu KD Elektra
Podrobnější informace Koordinačního výboru jsou uvedeny zde


9.3.2017 **** Novelizace Zákona 95/2004 Sb. ve znění platném od 1.7.2017 ****
Jak jsme již avizovali, uveřejňujeme finální text Zákona 95/2004 Sb. (nyní novelizován zákonem 67), který nabude platnosti od 1.7.2017, v němž je mimo jiné i kontinuálně zakotveno trvání nabytých práv - získané a uznané specializované způsobilosti samostatně pro diabetologii nebo endokrinologii č. Zak. 95/2004 Sb


5.3.2017 **** Dodatky Smluv se ZP, potvrzení o nabyté odborné způsobilosti, Valné shromáždění OSAD Luhačovice a Seminář OSDA ****
V novém Newsletteru OSDA č. 2 a č. 3 jsou zpracovány poznámky k dodatkům Smluv se ZP pro rok 2017 Dále uvádíme významnou informaci o potvrzení nabytých specializovaných odborností v novelizovaném zákonném předpisu info
V průběhu 53.diabetologických dnů v Luhačovicích se dne 5.4. v 15 hodin koná Seminář OSDA v sálu Rondo a Valné shromáždění OSADu 6.4.2017 v 17.15 hod. v Kinosálu KD Elekra


28.11.2016 **** X. Workshop OSAD v Praze 3.12.2016 ****
workshop se koná v Domě mody na Václavském n ámestí - 1.podlaží kavárna Oliverś Caffee Cup 9-16 hod. program


11.11.2016 **** Úhradová Vyhláška 2017 - varování SAS k dodatkům - Workshop OSAD v Praze 3.12.2016 ****
Text úhradové vyhlášky pro rok 2017 (pro nás příloha č.3 - od str. 5116) - regulační omezení musí ZP uplatnit, minimální navýšení úhrad proti jiným segmentům, zejména nemocnicím a to i i jejich ambulantním složkám! Diskriminuje naše privátní amabulance.S tím souvisí i Výzva SASu zatím nepodepisovat zasílané cenové dodatky ke Smlouvám pro rok 2017, neboť zástupci budou ještě jednat s jednotlivými pojišťovnami o možných změnách
X Workshop OSADu se bude konat 3.12.2016 v Praze, předběžně v salonku kavárny Domu Módy na Václavském náměstí. Program je plánován na 9-16 hod.Předběžná informace ještě bude potvrzena.


21.6.2016 **** Pojišťovna ZPMVČR neuplatní regulace za léky,PZT a indukovanou péči za rok 2015 ****
ZPMVČR neuplatní regulace za léky,PZT a indukovanou péči za rok 2015 z důvodu nesplnění podmínky smlouvy tj. včasného zaslání referenčních hodnot pro regulované období do 30.4.2016. ZPMVČR takto reagovala na námitku SASPu u MZČR (1) ,a (2) ,


12.4.2016 **** Kody v diabetologii ****
Uveřejňujeme seznam kodů , které je možno nasmlouvat se ZP. Pokud některý postrádáte, nebo naopak máte k doplnění, přihlaste se do diskuse na Valném shromáždění. Zároveň byl aktualizován seznam členů OSAD, kteří mají kontinuálně uhrazen poplatek minimálně do r 2014 ( a tím i platné členství). V případě nejasnosti kontaktujte MUDr. Zemanovou , pokud je uveden v seznamu členů chybný nebo neaktuální údaj, obraťte se s opravou na p.Mojžíšovou z Galén-Symposion, s.r.o (tel.222 518 535)


4.4.2016 **** Seminář OSDA2016 - 13.4.2016 v 15 hod. sál Rondo - Elektra ****
Pozvánka na seminář, který bude věnován projektu SPACE ( prof.MUDr. M.Kvapil,MBA ) a v druhé části kontrolám SÚKL (Mgr.P.Panýr). Podrobněji k problematice SÚKL čtěte v novém Newsletteru č.2/2016 v příslušné sekci,dotazy na něž se časově nedostane, budete moci též položit Mgr.Novákovi na Valném shromáždění (14.4. Kinosál od 17.hod)


16.3.2016 **** Valné shromáždění OSAD v Luhačovicích se koná 14.4.2016 v 17 hod. v kinosále Elektry ****
program
Seminář OSDA2016 se koná již 13.4.2016 od 15 hod. v sále Rondo Elektra a bude věnován zejména kontrolám SUKL.


14.3.2016 **** Oteřený dopis SAS ministru zdravotnictví ****
Koordinační výbor OSAD se seznámil s Otevřeným dopisem rady SAS ministru zdravotnictví, v němž upozorňuje na neplnění příslibu podpory financování zdravotnictví. a to zejména s segmentu ambulantních specialistů.V posledních letech jsme svědky trvalé podpory financování nemocnic, praktických lékařů, zatímco zvýšení úhrad úpravami sazebníku je pro ambulantní specialisty prakticky znehodnoceno striktními limity ministerké vyhlášky.Narůstající materiálové vstupy a obecný tlak na zvyšování mezd dostává ambulantní specialisty limitované maximálními historickými úhradami do svízelné finanční i společenské situace a omezuje běžný chod a rozvoj soukromých ambulancí. Koordinační výbor se ztotožňuje se zněním i závěry Otevřeného dopisu a ke kritice se připojuje.


3.3.2016 **** Doporučení úhradových dodatků ZP pro rok 2016 v novém čísle Newsletteru 1/2016 ****


8.1.2016 **** VIII. WORKSHOP OSADU 16.-17.1.2016 v NH HOTELS PRAHA (16.1. od 14.30 hod.).Info o statistice za r.2015 ****
Program .Podání Statistiky za r.2015 se odsouvá na duben 2016 (1)


16.12.2015 **** Informace o úhradové vyhlášce na rok 2016 jsou nově v sekci Newsletteru č. 10/2015 ****


28.11.2015 **** VIII. WORKSHOP OSADU SE BUDE KONAT 16.-17.1.2016 v NH HOTELS PRAHA (hotel NH Prague City), Mozartova 261/1,Praha 5 ****
Program . Přihlášky (včeně požadavku k ubytování) adresujte na eva.racicka@centrum.cz do 8.12.2015. Členové OSADu, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nocleh hrazený.


28.10.2015 **** Úhradový dodatek - vyhláška MZČR (příloha č.3 MZ 273/2015 Sb.pro ambulantní specialisty) na rok 2016 -zatím nepodepisovat!!! ****
Přestože vešla v platnost Úhradová vyhláška MZČR pro rok 2016 , nedoporučujeme tuto ( přílohu č.3 - text str.31-36) zatím podepisovat v aktuálním znění, protože nereflektuje příznivou ekonomickou situaci a možnosti státu (příjmy z pojistného), není parita možnosti zvýšení úhrad AS jako do jiných zdravotnických segmentů a zhoršuje úhradové podmínky ambulantních specialistů proti stávajícímu stavu.Podrobněji Výzva SAS


28.10.2015 **** Rámcové smlouvy platné od r. 2016 - přehled ****
Vzhledem k tomu, že ještě v říjnu 2015 byly dořešeny připomínky ke vzorovým smlouvám, uveřejňujeme nyní Vzorové smlouvy se zdravotními pojišťovnami s texty v posledním aktuálním platném znění, které je nutno uzavřít tak, aby mohly být zdravotními pojišťovnami zpracovány a zveřejněny a nabyly tím platnost a účinnost od 1.1.2016 Zkontrolujte si doslovný text se smlouvami Vám zaslanými, v případě odchylky urychleně kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně korekce.Níže uvedená znění vzorových smluv byla sjednána se zástupci ambulantních specialistů (SAS). Ohledně přílohy č.2 byly sjednány dohody o dodatečném "překlopení přílohy" do elektronické podoby, které bylo podmíněno zjednodušením příslušného softwaru přes portály ZP v průběhu roku 2016 ( blíže na portálu SAS a v příslušných odkazech ). Pokud máte s návrhem nasmlouvaných kodů v příloze č.2 nesrovnalosti, intenzivně jednejte s příslušnou ZP a podepisujte pouze vzájemně odsouhlasený rozsah. Smlouvy doporučujeme podepsat a odeslat nejdéle do 31.10.2015, neboť zdravotní pojišťovny mají zákonnou povinnost smlouvy zveřejnit do 60 dnů, a je zájmem zúčastněných stran, aby smlouvy byly platné od 1.1.2016.
Vzorové smlouvy: VZP 111, VoZP 201, ČPZP 205, OZP 207, ZP Škoda209, ZPMVČR 2011, Revírní BP 2013 zůstává v platnosti smlouva z r. 2008
Poznámka: Pokud zdravotnické zařízení nepodepíše dodatek o elektronické komunikaci s VoZP,lze aktuálně akceptovat i smlouvu na dobu určitou (5 let), s tím, že ČLK bude dále jednat o úpravě takové smlouvy v souladu se zákonem (podrobnosti)

5.10.2015 **** Problematická smlouva s VoZP(201) na rok 2016 !!!! ****
Zatím nelze doporučit smlouvu s VoZP pro r.2016 pro výhrady již uveřejněné v novém Newsletteru - podmínku pouze elektronické komunikace a omezenou délku platnosti smluv při nesplnění této podmínky - je v rozporu s ujednáními s ČLK a SAS (1) Dále dopodručujeme důslednou kontrolu nasmlouvaných kodů v příloze č.2, a podepsat až po jasném odsouhlasení oběma smluvními stranami.Již se vyskytly prípady jednostranné úpravy (redukce) kodů se strany ZP13.4.2015 **** Podklady pro jednání Valného shromáždění OSADu v Luhačovicích 16.4.2015****
Na Valném shromáždění OSADu budou přijaty změny stanov podle náležitostí daných NOZ a zde předkládáme nový návrh stanov ( k úvaze, připomínkování, doplnění)
a dále dotaz na Vaše zkušenosti s nasmlouváním nových kodů u zdravotních pojišťoven .Zveřejněn je též aktuální Newsletter č.3 s tematy o PZT a tzv."transparentní spolupráci AIFP"6.4.2015 **** Poskytování zdravotnických informací orgánům činným v trestním řízení (policie) ****
Zdravotnické informace lze poskytnout až se souhlasem soudu (1)25.3.2015 **** Valné shromáždění OSAD v Luhačovicích se koná 16.4.2015 v 17 hod. v kinosále Elektry ****
program
Seminář OSDA se koná již 15.4.2015 od 16 hod. v sále Rondo Elektry.8.2.2015 **** ÚHRADOVÉ DODATKY 2015 POJIŠŤOVEN 111 (VZP) a 207 (OZP) ****
VZP nabízí dodatek s několika preferencemi proti úhradové vyhlášce - regulační limit na léky, PZT a vyžádanou péči je 105% ref. období(proti 102% UV), vykázaný kod O9543 (poplatek) bude připočten průběžně k měsíční faktuře za výkony (nad rámec průběžné měsíční úhrady), držitelům platného Diplomu celoživotního vzdělávání bude hodnota bodu hrazena ve výši 1.04 Kč, a fixní složka úhrady navýšena na 0,32(v úhradovém vzorci).Regulační srážky pojišťovna uplatní maximálně u 5% poskytovatelů (těch s nejvyšším překročením limitů.) Návrh je vhodné podepsat.

Naopak cenový dodatek ZP 207 OZP zatím ČLK podepisovat nedoporučuje, protože je nabízen úhradový dodatek s nejednoznačným zněním (odchylný od úhradové vyhlášky)
( na úpravy se čeká)


30.1.2015 **** !!! ZÁKON O REKLAMĚ, SPONZORING VE ZDRAVOTNICTVÍ A TZV.TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCE FIRMY-LÉKAŘI!!! ****
Vážení kolegové, věnujte prosím maximální pozornost zákonu regulujícím reklamu a sponzoring 40/1995 v.8(2013) s příkladovým komentářem MUDr.T.Merhauta (1) !!! a zkontrolujte své právní vztahy.
Aktivita tzv "transparentní spolupráce" se zveřejňováním osobních údajů nemá u nás zákonnou oporu a její podmíněné vyžadování je dle platných zákonných norem v rozporu s "Listinou práv a svobod" a účastníci tak činí na vlastní riziko (2)


28.1.2015 **** ÚHRADOVÉ DODATKY POJIŠŤOVEN 2015 - 209(Škoda) a 211(ZPMVČR) ****
ZP Škoda (209) - 2 dodatky - pro "malý" počet pojištěnců (do 50) - bez regulací, a při vyšším počtu pojištěnců jako státní úhradová vyhláška. Při podmínkách časového objednávání s čekací prodlevou do 30 min - navýšení bodu o 1 hal.
ZPMVČR(211) - vyběr ze 2 vyší záloh, jinak v podstatě standard. Uhradí "poplatek"(09543) do +10% nad ref.období při nárůstu ošetřených klientů. Jinak jako vyhláška, uplatnění regulací až při překročení nad 7% celostátních nákladů segmentu vůči ref. období.
VZP bude kompenzovat signální kod 09543 (dříve poplatek)průběžně v s měsíčním vyúčtováním (výsledek aktivity ČLK)
Komentář DAČRU k úhradové vyhlášce MZČR a nové dia kody jsou v posledním Newsletteru č. 12 !


13.1.2015 **** !!!URGENTNÍ!!! ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2015 (MZČR) a DODATEK VoZP 2O15!!! ****
MZČR vydalo novou úhradovou vyhlášku pro rok 2015 (1) , v příloze je uveden výńatek platný pro ambulantní specialisty . V 12/2014 rozeslala VoZP(201) svůj mírně odlišný dodatek od textu MZČR, rozdíl uveden v příloze ČLK .Tento dodatek je výhodnější než text úhradové vyhlášky a je možno jej doporučit podepsat - pozor však na podmínku platnosti dodatku - podepsání do 31.12.2014 a dodání na pojišťovnu do 16.1.2015!!! Doporučujeme též zkontrolovat výši měsíční předběžné úhrady (čl I , oddíl A bod 6) Nezapomeňte vyplnit tabulku ordinační doby pro jednotlivé odbornosti - při době pod 30 hod. týdně /na odbornost/ se úhrady poměrně krátí.
Ohledně dodatků dalších pojišťoven budeme informovat.


22.10.2014 **** VII. WORKSHOP OSADU -ZMĚNA TERMÍNU !!! 29-30.11.2014 HOTEL OYA, Na Pankráci 1337/109, Praha 4. ****
program Přihlášky adresujte na eva.racicka@centrum.cz .Členové OSADu, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nocleh hrazený.


2.9.2014 **** VIII. WORKSHOP OSAD 2014 ****
Vážení kolegové,dovolujeme si Vás pozvat na tradiční VIII. podzimní workshop Občanského sdružení ambulantních diabetologů, který se bude konat 28.-29. 11. 2014 v Praze. Na programu budou předneseny významné právní aktuality, které vyplynuly z nového Občanského zákoníku a z nových zákonů, které se nyní projednávají v Parlamentu, dále vyhodnocení regulací a jednání s pojišťovnami, informace o aktuální vyhlášce na rok 2015. Hosty budou právníci, kteří spolupracují se sdružením OSAD ze skupiny Právní podpory. Místo konání v Praze bude upřesněno v další informaci. Ti členové OSADu, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nocleh hrazený. Přihlášky adresujte na eva.racicka@centrum.cz a rene.pospisil@o2active.cz. Uvítáme všechny vaše návrhy a podněty na další body jednání. Za Výbor OSAD Eva Račická


14.8.2014 **** Aktuální pravidla pro předepisování PZT-DIA ****
Vážení kolegové, Výbor Osad doporučuje svým členům preskribovat takové množství zdravotnických prostředků, aby objem předepsaných komodit za rok a pacienta odpovídal množstvím a cenám, uvedeným v zákonech 48/97Sb, příloha 3C a Z 526/1990 Sb., o regulovaných a věcně usměrňovaných cenách. ( respektive v cenovém rozhodnutí podle zákona 526, což je ikona UK-ZP.DIA,verze 966 ). (1). (2). MUDr. Tomáš Merhaut na požádání zašle poněkud složitější právní rozbor, jakož i bude informovat o aktuálních platných verzích cenového rozhodnutí. Nezapomeňte, že úhradová vyhláška pro rok 2014 nařizuje použít regulační mechanismy, dosud vyhlášky uváděly ZP m ů ž e uplatnit regulaci, pro letošek je formulace pokud překročí ZZ, u p l a t n í ZP regulaci. MUD.Eva Račicka. Za správnost MUDr. Tomáš Merhaut


7.7.2014 **** Změny v ohodnocení zdravotního postižení (náhrada vyhl 44O/2001 Sb Novým občanským zákoníkem)****
Od 1.1.2O14 byl zrušen předpis - vyhláška 440/2001 Sb o bolestném a ztížení společenského uplatnění a nahrazen pasáží v Novém občanském zákoníku ( NOZ).Vzhledem k tomu, že taxativní odškodnění stanoví až Nový přepis o úrazovém pojištění, který však vstoupí v platnost až 1.1.2015, je do té doby možno vyjadřovat odškodnění jen bez přesného taxativního vyjádření podle příslušných paragrafů NOZ. Případně na výslovnou žádost různých institucí provést úkon jen jako souhrn diagnos a vlastní výpočet ponechat na žadateli a upozornnit jej na to, že jde o vyjádření podle již neexistujícího předpisu a tudíž vypočtená taxa provedená podle staré metodiky nemá právní platnost. Přesný doporučený postup vypracoval MUDr. Tomáš Merhaut. (1).


4.4.2014 **** Schůze Koordinačního výboru OSAD****
Vážené kolegyně,vážení kolegové,schůze Koordinačního výboru OSAD se koná 9.4.2014 v 20:OO hod v Konferenčním salonku Společenského domu v Luhačovicích. (program).


31.3.2014 **** 50.Diabetologické dny v Luhačovicích 10-12.4.2014****
Vážené kolegyně,vážení kolegové,srdečně Vás zveme (1). na akce OSADu v průběhu kongresu:
Již ve středu 9.4. 2014 se od 15:00 hod. koná Seminář OSDA (2). s novinkami ve zdravotnické legislativě (úhradová vyhláška a regulace 2014)
Tradičně ve čtvrtek - 10.4.2014 - se koná v 17:00 hod. Valné shromáždění OSAD (program). ,po skončení odborného programu v kinosále MKD Elektra.Valné shromáždění je volební.


31.1.2014 **** Dohoda ČLK s VZP ****
ČLK dosáhla v jednáních s VZP pro letošní rok zlepšení úhradových podmínek pro ambulantní specialisty - zvýšení hodnoty bodu ( malé, ale přece jen něco), a další v podobě zvýhodnění lékařů s Diplomem celoživotního vzdělávání ( konečně soustavné vzdělávání ocení i pojišťovna ) - ČLK předá seznam těch,kteří mají platný diplom, automaticky, a dále mají možnost si o něj ostatní splňující podmínky zažádat a vyřídit do 31.3.2014.Celkem tedy je možno dosáhnout hodnoty bodu u VZP pro letošní rok 1.04 Kč, což je po dlouhé řadě let stagnace přece jen malé zvýšení.ČLK je nutno touto cestou za uvedenou aktivitu poděkovat. Text dohody


20.1.2014 **** Vaše volba do ČDS ovlivní i další rozvoj OSADu ****
Vážené kolegyně, vážení kolegové,seriozně zvažujte svoji volbu zástupců do ČDS , jak z řad členů OSADu, tak daších vhodných kandidátů. Nespěchejte, termín pro odeslání je dostatečný ( nejpozději do 14.2.2014) . Kromě jiných si preference zaslouží i Ti, (kromě kandidátky OSADu) kteří v minulosti spolupracovali, nebo podpořili nebo zaštítili OSAD v jeho aktivitách , např. MUDr.Škrha, MUDr Kvapil, MUDr Rušavý, MUDr. Pelikánová, MUDr. Jirkovská, MUDr. Lacigová , anebo jinak aktivně přispívají k odbornému rozvoji našich ambulantních ordinací ( MUDr.Haluzík - přednášková činnost, MUDr. Brož Jan - edukačně publikační činnost, MUDr. Adamíková Alena – přednášková činnost,Zlín).
Admin. MUDr.René Pospíšil


18.1.2014 **** !!!KANDIDÁTKA OSADu do výboru ČDS!!! ****
Vážené kolegyně a kolegové, v průvodním dopisu předsedkyně OSADu MUDr. Evy Račické jsou informace o kandidatuře zástupců OSADu do výboru ČDS. Jde o posílení zastoupení členů OSADu ve výboru odborné společnosti,neboť složitá problematika kompetencí a cílů v diabetologii přímo a zásadně ovlivňuje chod i perspektivu ambulantních soukromých praxí a nemocničních ambulancí.Kandidátku můžete i dále rozšířit, smysl to má za dostatečné podpory a se souhlasem vámi zvoleného kandidáta.
Cílem je soustředit potřebnu podporu kandidátům ochotným k vysokému pracovnímu nasazení pro rozvoj oboru diabetologie a současně s podporou odborné společnosti udržet a rovíjet ambulantní síť diabetologických ordinací s vysokou odbornou úrovní.Zároveň je třeba kontinuálně zajistit i generační obměnu zástupců (...na vysvětlenou pro Ty,kteří předpokládali i moji kandidaturu). MUDr. René Pospíšil.
Všem přejeme zodpovědné rozhodování na základě osobních zkušeností a referenecí také při volbě dalších kandidádů mimo OSAD, tj.z klinických, výzkumných, akademických i nemocničních pracovišť.


5.1.2014 **** !!!NEPODEPISOVAT NOVÝ DODATEK SMLUV PRO ROK 2014 PODLE NOVÉ ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY (428/2013Sb)!!! ****
MZČR vydalo novou úhradovou vyhlášku pro rok 2014 (1)- (pro ambulantní specialisty příloha č.3, str.7196-7200), která však obsahuje principy a mechanismy, které byly označeny nálezem Ústaního soudu za protiústavní a ve svém praktickém dopadu poškozují zdravotnická zařízení a mohou mít přímý negativní ekonomický dopad na jejich hospodaření. Podrobnější zdůvodnění čtěte v rozboru SASu .Připomínáme, že i podle nového Občanského zákoníku je posílen princip vyjádřené svobodné vůle k dohodě (tedy i podepsáním smlouvy),a napadení nebo zneplatnění smlouvy je nyní výrazně obtížnější než dříve.


1.1.2014 **** Zpráva ze VII.Workshopu , důležité platné právní předpisy a zákony ****
Zápis ze VII. WORKSHOPU OSADU 22-23.11.2013 WS7 ,aktuální pravidla pro předepisování PZT , vyhláška 39 o dispenzární péči (1) Vyhláška 54 o předepisování léků (2) , Vyhláška 98 o zdrav. dokumentaci (3), ,Vyhláška 271 o nemocech a výkonu povolání lékaře (4) ,a Zákony - Zákon 48 o zdrav. pojištění (5) , Zákon 95 o vzdělávání lékařů (6) , Zákon 372 o zdravotních službách (7)


1.1.2014 **** PF 2014 všem přeje výbor OSAD! ****

Svým přáním se připojuje i OSDA a DAČR

28.10.2013 **** VII. WORKSHOP OSADU 22-23.11.2013 - program - HOTEL OYA, Na Pankráci 1337/109, Praha 4. ****


1.10.2013 **** VII. WORKSHOP OSADU (22-23.11.2013) SE KONÁ V HOTELU OYA, Na Pankráci 1337/109, Praha 4. ****
Přihlášky adresujte na eva.racicka@centrum.cz a rene.pospisil@o2active.cz .Členové OSADu, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nocleh hrazený.


12.9.2013 **** POZVÁNKA NA VII. WORKSHOP 22-23.11.2013 PRAHA ****
Vážení kolegové, zde je pozvánka na sedmý Workshop OSADU.Zároveň uveřejňujeme letošní 8.zpravodaj OSDA v příslušné rubrice.


7.8.2013 ****Letní info 2013****
V sekci OSDA-Newsletter zveřejňujeme 6. a 7.číslo vydání s tématem zastupování v podaných námitkách regulací za roky 2010-2011.
První anounce na podzimní Workshop - předpokládaný termín 22-23.11.2013 - Praha.Jaké téma vás zajímá????
Dohodovací řízení segmentu ambulantních specialistů o úhradách pro rok 2013 se zdravotními pojišťovnami zatím skončilo nedohodou.Zásadní překážkou k dohodě byly zcela nepřijatelné návrhy pojišťoven, založené na dalším snižování úhrad, a zcela nejasná finální verze upravovaného Seznamu zdravotních výkonů ( tzv."kultivace", charakterizovaná zpravidla snížením bodové hodnoty některých výkonů)


6.6.2013 ****Vzpomínka na zakladatelku OSAD MUDr.Soňu Vlčkovou****
Vážení kolegové,se zármutkem Vám oznamujeme zprávu o ztrátě MUDr. Soni Vlčkové, která byla zakládající členkou OSADu a dloholetou členkou koordinačního výboru. Její cenné názory, podněty a postoje byly vždy podkladem pro přínosnou diskusi a formování organizace. Děkujeme za její spolupráci a s úctou vzpomínáme (1).4.4.2013 **** 49.Diabetologické dny v Luhačovicích 17-20.4.2013****
Vážení kolegové,srdečně Vás zveme na akce OSADu v průběhu kongresu:
Ve středu 17. 4. 2013 se od 15:30 hod. koná Seminář : Novinky ve zdravotnické legislativě.Jak na regulace., který pořádá OSDA .
Ve čtvrtek 18. 4. 2013 se koná Valné shromáždění OSAD (program). , již tradičně v 17 hodin v Kinosále po skončení odborného programu.


3.4.2013 **** Dopis členům OSAD (text).****


18.2.2013 **** Úhradová vyhláška pro rok 2013 (č.475/2012 Sb) ****
MZČR vydalo úhradovou vyhlášku platnou od 1.1.2013 (celý text).Pro ambulantní specialisty platí §6 s přílohou č.3. (1). Základní parametry jsou: referenční i hodnocené období celý rok 2011 (tedy nikoli pololetně), hodnota bodu 1.02 Kč.
Ale pozor !!!Změnil se výpočet maximální úhrady! Do výpočtu maximální úhrady Vám pan ministr nepočítá body započtené v r. 2011 degresní sazbou (ty za hanebnou degresní sazbu 30 hal) Prakticky se základ rovná počtu bodů dosažených v r. 2009 !!!). Takto snížená maximální úhrada je dle pokrácena na 98% !!!Tak ministr Heger oceňuje kvalifikovanou práci lékaře - ambulantního specialisty !!! Kdo je nepoučitelný workerholík, může ovšem opět pracovat víc, pochopitelně opět za degresní sazbu - za 1 bod = 3O hal.
Regulace léků, PZT a indukované péče nad 100 % referenčního období (50% !!! z nadlimitní částky léky a PZT, 40% u indukované péče, max však do 15 % celkové výše úhrad). Tzv."malý počet pojištěnců" pro regulace klesl na 50 za celý rok!! ( při menším "úvazku než 30 hod. týdně se ještě poměrně snižuje).Vše se počítá za každou odbornost zvlášť( má-li jich poskytovatel nasmlouváno více)
Dále byl vydán nový Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (2)


9.12.2012 **** Zrušení přeregistrací a státního registru zdravotnických pracovníků vstupuje v platnost 10.12.2012 ****
Ústavní soud shledal neodůvodněným a zrušil předpis o přeregistraci zdravotnických zařízení a o vedení státního registru pracovníků ve zdravotnictví (1)
Znění právního předpisu a odůvodnění naleznete (zde)4.12.2012 **** Právní pomoc OSDA při řešení regulací ****
(1)19.11.2012 **** POZVÁNKA NA VI. WORKSHOP 23-24.11.2012 PRAHA - Hotel Globus a.s.Gregorova 2115/10, Praha 4 ****
Vážení kolegové, zde je program šestého Workshopu OSADU. Začátek je od 17 hodin.
(Schůze Výboru OSAD je již od 16.45 hod)


17.11.2012 ****VYÚČTOVÁNÍ A REGULACE VZP za rok 2011****
VZP rozeslala vminulých dnech vyúčtování za úhrady a regulace za rok 20011( porovnávací období je 2009). Vzhledem k četné řadě nesrovnalostí ( počty unicitních čísel pojištěnců, částky za léky a PZT) doporučujeme nejprve všechna data zaslaná pojišťovnou řádně prověřit a v případě nesrovnalostí neprodleně zaslat odvolání proti vyúčtování s požadavkem na zaslání podrobných dat pojišťovny nejlépe v elektronické podobě(excelové tabulky). Pokud podklady VZP souhlasí s Vašimi( s nevýznamnou diskrepancí) a byla vám vyměřena regulační srážka za preskribci,zkontroluje její výši (objem nad 105% roku 2009, z toho max. 40%, a tato částka nesmí přesáhnout 15% z objemu úhrad za příslušné pololetí. Pokud zařízení vykazuje více odborností, počítá se regulace za příslušné pololetí pro každou odbornost zvlášť). (Pozor!!!VZP spočítala oněch 15% z celoroční úhrady !!!).Pokud zvýšení vašich úhrad za léky a PZT plyne z použití nových léků ( které v r. 2009 nebyly k dispozici), nebo z ekonomicky racionální ale nákladné léčby nekompenzovaných pacientů, odvolejte se vůči výši regulační srážky a konkrétně zdůvodněte, proč k navýšení nákladů došlo a žádejte zohlednění těchto skutečností. Překročení limitů za indukovanou péči(tj komplement a další vámi vyžádaná vyšetření) pojišťovna sice ve vyúčtování vyjádřila , ale regulace za ně neuplatňuje, protože se vešla do svého zdravotně-pojistného plánu . Odvolat se je nutné do 10 dnů od obdržení vyúčtování !!!
K odvolání můžete využít pro časovou tíseň krátký dopis (1)
a následně například přiložený vzorový materiál (2),
dále máte možnost se s regulacemi obrátit na OSDA-DAČR (ing. Jenšovskou).
OSAD rovněž sbírá a žádá Vás o spolupráci při informaci o celkovém počtu vyměřených regulačních srážek pro možné další jednání s zdravotními pojišťovnami (3)

31.10.2012 ****!!!Poslední možnost zajištění ubytování do 2.11.-VI. WORKSHOP 23-24.11.2012 PRAHA - Hotel Globus!!!****
Na adresách: MUDr Eva Račická (eva.racicka@centrum.cz) nebo René Pospíšil (rene.pospisil@quick.cz)


15.10.2012 ****VI. WORKSHOP 23-24.11.2012 PRAHA - Hotel Globus****
Vážené kolegyně a kolegové.Ve dnech 23.11.-24.11.2012 se koná tradiční podzimní workshop Občanského sdružení ambulantních diabetologů/OSAD/ v Praze.Předpokládaný začátek je v 17 hodin. Místo určení-hotel Globus , Gregorova 2115, Praha 4 (přihlášky k ubytování do 26.10.2012)
Našeho setkání se v pátek zúčastní právníci DAČR,kteří se aktivně věnují řešení regulací ze strany pojišťoven pro naše sdružení a poskytují odborné rady v pravidelně vydávaném Newsletteru,který dostáváte do svých schránek.Předpokládám,že v diskusi se budeme věnovat i dalším „horkým“ tématům z naší denní praxe,zejména dopadu nových zákonů,ekonomice provozu ambulancí.V dalším průběhu workshopu budeme diskutovat možnosti zlepšení spolupráce s praktickými lékaři,seznámíme vás s aktuálními problémy diabetologie/úhradová vyhláška,regulace/,které řeší výbor České diabetologické společnosti,budeme se věnovat problematice vyhodnocování glukometrů,a další témata zvolíme i dle vašich návrhů. Nocleh/pro platící členy OSAD/a jídlo jsou hrazeny z prostředků OSADu.Žádáme vás, abyste přihlášky k ubytování zaslali do 26.10.2012 Přihlášky zasílejte na adresy MUDr Eva Račická (eva.racicka@centrum.cz) nebo René Pospíšil (rene.pospisil@quick.cz) Další informace budou aktualizovány na našem webu www.osad.cz.
Srdečně vás zveme na toto setkání.Eva Račická za Koordinační výbor OSAD


15.10.2012 ****- Seminář s problematikou ekonomiky soukromých praxí(DAČR-OSDA) Olomouc 2.11.2012. pozvánka ****
POZOR! TOTO NENÍ KAŽDOROČNÍ WORKSHOP OSADu!!!(Ten se koná letos v Praze- viz minulý zápis níže)


30.9.2012 ****VI. Workshop 23-24.11.2012 PRAHA****
Tradiční worskhop OSAD se koná ve dnech 23-24.11.2012 v Praze.Bude navazovat na seminář Diabetická noha.Worskhop bude tradičně věnován aktuálním událostem v ambulantní diabetologii, informacím o dohodovacím řízení, regulacím, spolupráci s právníky DAČR,novinkám v legislativě a jejich dopadu do praxe.V odborné části se budeme věnovat probíhajícímu vyhodnocování kvality glukometrů v ČR. Další body doplníme dle vašich návrhů.Ubytování bude hrazeno řádným členům OSAD/platící členské příspěvky/.Přihlášky zasílejte včetně žádosti o ubytování na MUDr Eva Račická (eva.racicka@centrum.cz) nebo René Pospíšil (rene.pospisil@quick.cz)


22.7.2012 ****Info OSDA- nabídka osobních návštěv v rámci organizačně právních konzultačních služeb ****


25.6.2012 ****Vydán nový Newsletter 6 ( je v přílušné sekci) a vyjádření SAS k elektronické zdravotní dokumentaci (1) připravované MZČR


13.5.2012 **** Pozvánka na seminář OSDA v rámci programu Mýty a omyly a pravdy v diabetologii 2012 - Staré Splavy 26.5.2012 ****
(program je shodný se seminářem v Luhačovicích, krátké Info )


6.5.2012 **** Metodický pokyn pro uznávání a prokazování specializzované způsobilosti lékaře podle zákona č . 95/2004 Sb. (text) ****23.4.2012 **** Přehledná prezentace a praktické aplikace novel nejdůležitějších zákonů platných k 1.4.2012 zpracovaná MUDr. T.Merhautem pro ČDS a OSAD****14.4.2012 **** Program Valného shromáždění v Luhačovicích 2012 (1). a dotazovací kartička ke schůzi OSDA a info k plánovaným workshopům OSDA (2)****
V záložce OSDA-Newsletter je umístěn nový v pořadí 4. Newsletter


31.3.2012 **** !!! Zákon o Zdravotních službách Z372/2011Sb. platný od 1.4.2012 !!! ****
Vybrané důležité pasáže ze zákona (1) , doporučené fráze k zápisu do zdravotní dokumentace (2) a sankční postihy vyplývající ze zákona (3)


31.3.2012 **** Jednání OSADu v době 48.Diabetologických dnů v Luhačovicích 2012 ****
Program kongresu v Luhačovicích (1). Schůze výboru OSAD je ve středu 18.4.2012 od 13 hod. v Elektře ,a rovněž ve středu 18.4.v 15.30-16.45 hod. je schůze OSDA (2) s hlavnim tematem REGULACE V DIABETOLOGII
!!!Valné shromáždění OSAD se koná 19.4.2011 od 16 hod. po skončení hlavního programu v kinosálu Elektry!!!


22.3.2012 **** Newsletter3 OSDA (Pracovní skupina OSAD+DAČR) (1). a aktualizovaný seznam prostředků zdravotnické techniky(PZT) platný od 1.4.2012 (2). ****
(PZT pro diabetologii -skupina 11- zvýrazněny červeně)


5.3.2012 **** Newsletter2 OSDA (Pracovní skupina OSAD+DAČR) (1). a info o registracích podle zák.372/2011Sb platném od 1.4.2012 (2). ****
Zápis


26.2.2012 **** HLÁŠENÍ NOSITELE VÝKONŮ POJIŠTOVNÁM ****
Každé hlášení se týká za uplynulé čtvrtletí a to nyní do nejpozději 60 dnů po jeho ukončení,hlásí se každé zdravotní pojišťovně zvlášť. Právní stanovisko ČLK k hlášení je zde. VZP podle tohoto prohlášení považuje povinnost hlášení splněnou aktualizací přílohy č.2 Smlouvy se ZZ. Jinak je první hlášení nutné zaslat na ostatní smluvní pojišťovny do 29.2.2012 (za 4Q/2011).Dokud nebude k dispozici oficiální formulář, můžete použít naši tabulku (stáhnout=klik pravým tlačítkem myši a "uložit cíl jako" ) a přepsanou či upravenou ji zaslat písemně nebo elektronicky na pojišťovnu. Další hlášení zašlete do 30.5.2012(za 1Q/2012) - hlásí se jen změna .Dále pak novela zákona zkracuje termín hlášení do 30 dnů po ukončení čtvrtletí,tedy do 30.7.2012(za 2Q/2012) opět všechny údaje a dále již jen opět změny.Nositelem výkonu ( v našich zařízeních) jsou :1.lékař,(2. fyzioterapeut, 3.jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví,) 4.nelékařský zdravotnický pracovník(NLZP) tj.sestra. PPNV(přepočtený počet nositele výkonů) je číslo, úvazek sjednaný s pojišťovnou,zpravidla 1.0. Zdravotní sestra je nositelem výkonu pouze pokud vykonává činnost jako samostatný pracovník(OSVČ) nebo je její činnost pojišťovnou v zařízení zvlášť nasmlouvána. Připomínáme, že jde o povinnost zákonnou,všem smluvním pojišťovnám, využití prohlášení VZP ponecháváme na vlastní úvaze.


21.2.2012 **** Jednání OSDA (Pracovní skupina OSAD+DAČR) (1). a Newsletter č.1 (2). ****
Zápis


1.2.2012 **** Úhradová vyhláška pro rok 2012 (č.425/2011 Sb) ****
MZČR vydalo úhradovou vyhlášku platnou v r. 2012 (celý text).Pro ambulantní specialisty platí §6 s přílohou č.3. Základní parametry jsou: referenční období r.2010, hodnota bodu 1.02 Kč, degresní sazba za 1 bod zůstává 3O hal.,regulace léků,PZT,indukované péče nad 100 % referenčního období (40% z nadlimitní částky, max však do 15 % výše úhrady).Tzv."malý počet pojištěnců" zůstává 50/pololetí ( bez regulací).Zrušena limitace KORKEM.


17.1.2012 **** !!! Ohlašovací povinnost - novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel !!! ****
Byla novelizována vyhláška 277/2004Sb o posuzování zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel (nebo způsobilosti s podmínkou) (celá vyhláška) - posuzující lékaři, rozsah a termíny prohlídek (2)
Vyhláška stanoví tzv.ohlašovací povinnost při zjištění zdravotní nezpůsobilosti (nebo způsobilosti s podmínkou) k řízení motorového vozidla nejen posuzujícímu lékaři, ale kterémukoli lékaři, který takovou skutečnost zjistí!. (3) Na základě této ohlášky obecnímu úřadu s rozšířenou působností je úřadem iniciováno přezkumné řízení,které provádí registrující (praktický, závodní ) lékař.


9.1.2012 **** Dokument o spolupráci DAČR-OSAD ****
Zveřejňujeme dopis o spolupráci DAČR-OSAD přijaté na V.Workshopu ve Zlíně (1)


3.1.2012 **** Zrušení časové regulace KORKO a REGKO , povinnost hlášení počtu nositelů výkonů ****
Informace o ukončení kontroly čerpání prostředků zdravotního pojištění časovou regulací od 1.12.2011 (KORKO/REGKO) Časová regulace bude uplatněna i pro celé 2.pololetí 2011, od r.2012 vzniká pravidelná povinnost čtvrtletního hlášení seznamu nositelů výkonů (zpětně do 60 dnů od ukončení příslušného období) (2)


3.1.2012 **** Zápis z jednání V. WORKSHOPU OSADu ZLÍN 25-26.11.2011 ****
Zápis z jednání (1) a informace o právech a povinnostech zúčastněných stran při kontrolách SÚKL ve zdravotnických zařízeních (2) a Nález Ústavního soudu při podání stížnosti proti uplatnění regulace na poskytnutou nutnou zdravotní péči "lege artis" (3)

12.12.2011 **** Praktický postup pro získání POTVRZENÍ SPECIALIZACE Z OBORU DIABETOLOGIE podle novely zák.95/2004 Sb. ****
Konkrétní postup při žádosti MZČR o potvrzení o odborné specializaci a aktuální definice pojmu postup "lege artis"
Pokud již lékař má Specializační diplom, vydaný MZČR ,o nové vydání již nežádá!


30.11.2011 **** POTVRZENÍ SPECIALIZACE Z OBORU DIABETOLOGIE PODLE NOVELY ZÁK. 95/2004 Sb. ****
Vážení kolegové,kteří jste získali osvědčení o specializaci z diabetologie popř. endokrinologie nebo jiného nástavbového oboru od ČLK (do 17.4.2004) a nevyužili jste přechodného ustanovení zákona 95/2004 Sb platného do 4/2008, máte zřejmě poslední možnost pro svoji dlouholetou praxi získat rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném oboru od MZČR podle novely č.346/2011 Sb, která vstoupila v platnost 29.11.2011 Pozorně si přečtěte průvodní info dopis MUDr.Tomáše Merhauta a plné znění novely zákona .Dotčený text je v Čl.II Přechodná ustanovení , bod 6.22.11.2011 **** !!! REGULACE za r.2010 - PŘIHLÁŠENÍ NEÚSPĚŠNÝCH ODVOLÁNÍ (VZP) !!! ****
Vážení kolegové, kteří jste nebyli úspěšní nebo jen částečně v odvoláních proti regulační srážce u VZP za preskribci za rok 2010 , přihlašte se podle této výzvy se svým konkrétním případem do sběru podkladů pro připravené jednání s VZP
!!! SPĚCHÁ !!!!


19.11.2011 **** POZVÁNKA NA V. WORKSHOP OSADu ZLÍN 25-26.11.2011 ****
Vážení kolegové, zde je program pátého Workshopu OSADU.Pozor! Začátek je již od 16 hodin!!! Informace o hotelu a dopravní dostupnosti naleznete zde7.11.2011 **** Informace o V. WORKSHOPU OSAD - ZLÍN 25-26.11.2010 ****
Prodlouženo podání přihlášky k ubytování na jednání OSADu ve Zlíně . Závaznou přihlášku k ubytování (Parkohotel Zlín) je nutno zaslat na e-mail Evy Račické (eva.racicka@centrum.cz) nebo René Pospíšila (rene.pospisil@quick.cz) do 11.11.2011 !!!!!


17.10.2011 **** Podpora ČDS a OSAD v regulacích ****
Vážení kolegové, ČDS zaslala dopis Všeobecné zdravotní pojišťovně v podpoře odvolání proti regulacím za preskribci za novou antidiabetickou léčbu (1)


11.10.2011 **** Informace o V. WORKSHOPU OSAD - ZLÍN 25-26.11.2010 ****
5.ročník setkání čelnů pracovního jednání OSADu se bude konat ve Zlíně v návaznosti na Setkání lékařů Zlínského kraje a to 25.11.(odpoledne poskončení kongresu cca od 17 hod) a 26.11.2011 dopoledne. Místo konání - Parkhotel Zlín,kde bude účastníkům na základě závazné přhlášky zajištěno ubytování.Jako obvykle první den jednání bude odborné sdělení (Johnson-Johnson) následované diskusí ke sdělení a k aktuálním událostem v ambulantní diabetologii a upřesnění programu na druhý jednací den.Podrobnější program na 26.11.bude doplněn na základě Vašich námětů, jako základ jednání bude informace o dohodovacích řízeních a regulace za rok 2010, doporučení k postupu při odvolání proti regulacím a spolupráce s praktickými lékaři v péči o diabetiky.
POZOR!!!!! Závaznou přihlášku k ubytování (Parkohotel Zlín) je nutno zaslat na e-mail Evy Račické (eva.racicka@centrum.cz) nebo René Pospíšila (rene.pospisil@quick.cz) do 18.10.2011 !!!!! (Nezapomeňte potvrdit odeslání v poštovním klientovi).Ubytování je uhraženo jen řádným členům OSAD (zaplacené členské příspěvky)
11.5.2011 **** Důrazné odmítnutí některých kroků připravované zdravotní reformy soukromými lékaři ****

Připravovaná zdravotní refroma ministra Hegera vyvolává oprávněné obavy z nepříznivých zásahů do sektoru soukromých lékařů.Návrhy reformy vedly v minulých dnech k prohlášení Koalice soukromých lékařů (ČSK,SAS,SPLČR,SPLDD,SSG) (1) a prohlášení ČLK (2) vypracované ve spolupráci se zástupci dalších soukromých zdravotnických ambulantních organizací, včetně OSADu (3.5.2011), kterého se zúčastnila předsedkyně OSAD MUDr. Eva Račická a MUDr. Tomáš Merhaut.
!!!Současně předáváme informaci z MZČR (29.4.2011) ve věci smluvních úhradových dodatků ZZ s OZP pro rok 2011, kde vedení MZ doporučuje všem ZZ, která zatím nemají úhradový dodatek s OZP uzavřený, setrvat na svém požadavku chtít text dle přílohy č. 3 vyhlášky MZ. ZZ se nemusejí obávat, že by došlo k přerušení plateb od OZP, neboť jejich smlouva s OZP a úhradová vyhláška MZ platí i bez cenového dodatku mezi nimi a OZP.!!!


2.5.2011 **** Uveřejněny zápisy z jednání Koordinačního výboru a Valného shromáždění OSAD v Luhačovicích (13. a 14.4.2011) ****


5.4.2011 **** VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSAD - LUHAČOVICE čtvrtek 14.4.2011 v 16.20 hod.kinosál ELEKTRA ****
Vážení kolegové, výbor OSAD Vás srdečně zve na valné shromáždění k diskusi nad aktuálními otázkami ambulantní diabetologie. (informace) a (program)


6.2.2011 **** Nové kody v sazebníku výkonů (vyhl č.397) a maximální a věcně regulované ceny ve zdravotnictví, signální kody ****

Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZČR č.397 doplněn Sazebník zdravotních výkonů o nové kody (1) , z nichž se 3 týkají i diabetologie a to výkony č. 01441 Stanovení glukosy glukometrem , č. 01445 Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci ( oba kody jsou pod odborností praktického lékaře a jsou odborností diabetologie (103) sdílené !!! ) , a kod č.06129 Nácvik a zaučení aplikace inzulínu, kde nositelem výkonu je sestra (S2) po indikaci výkonu lékařem. Kody je třeba nasmlouvat, nejsou součástí automatického portfolia kodů diabetologie.

Dále od 1.1.2011 platí nový Cenový předpis MZČR 1/2011/DZP vydaný ve Sb.zákonů částka 006 (2) o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Tento předpis stanovuje maximální a věcně regulované ceny např. za úkony pro potřeby orgánů státní správy,policie, justice apod.Předpis je závazný a ceny nepřekročitelné!!!

!!! Opět upozorňujeme na to, že vykazování signálních kodů pro VZP, od něhož se distancoval i výbor ČDS (3) ,je v rozporu se zákonem ÚOOÚ ( uřad na ochranu osobních udajů) a je z právního hlediska nezákonné.Kody, které se smějí vykazovat, jsou t.č. uvedeny ve Vyh 472/2009 Sb, která byla novelizována Vyh 397/2010 Sb. Proti případnému vynucování nebo požadavku na vykazování signálních kodů pro VZP by se měl lékař důrazně ohradit a žádáme lékaře, aby takovou aktivitu poboček VZP hlásili OSADu !!!

Pro zájemce umisťujeme i tabulku regulačních omezení pro jednotlivé segmenty zdravotní péče v posledních 3 letech (4) a dopis za OSAD a ČDS odeslaný na VZP ve věci zmírnění dopadu regulací za rok 2010 (5)


1.2.2011 **** Úhradová vyhláška na rok 2011 (č.396) a varování před smlouvou s OZP (207) ! ****

Vážení kolegové, v příloze je uvedena nová úhradová vyhláška, referenční období je rok 2009, zásadní pasáže jsou zdůrazněny barevně (1) a důrazné upozornění před zasílanou modifikací smluvního návrhu pojišťovnou OZP (2) , která znevýhodňuje zdravotnická zařízení proti znění ministerské vyhlášky. Opět důrazně upozorňujeme, že regulační opatření je třeba ve vlastním zájmu respektovat tak, aby se ZZ nevystavovala zbytečnému finančnímu postihu pojišťovnami. Následná intervence u ČDS je nerelevantní, neboť smluvními stranami jsou pouze zdravotnické zařízení a pojišťovna, nikoli odborná společnost.15.12.2010 **** Informace o IV.WORKSHOPU OSADu v Říčanech u Prahy 26-27.11.2010 ****
zde


21.11.2010 **** POZVÁNKA NA IV.WORKSHOP OSADu v Říčanech u Prahy 26-27.11.2010 ****
Vážení kolegové, zde je program čtvrtého Workshopu OSADU.Informace o hotelu a dopravní dostupnosti naleznete zde14.11.2010 **** Ad regulace****
Vážení kolegové! Jakkoli je obdržení oznámení o regulační srážce nepříjemnou záležitostí, je třeba při odvolání zachovat logický postup. 1)Je třeba se odvolat vúči zdravotní pojišťovně, která regulaci avizuje.Tento krok je zcela nezastupitelný, neboť jde o smluvní vztah poskytovatele( NZZ) a smluvní strany(ZP). Lze se odvolat v případě nedodržení smluveného vypořádání vyúčtování ( tj. oněch 12O dnů) zdravotní pojišťovnou. Dále se lze odvolat na objem regulační srážky za předepsané léky, PZT a indukovanou péči tam,kde lékař postupoval "lege artis" tj v souladu s doporučeními odborné společnosti. Doporučujeme vyžádat si nejprve od ZP výpis, na jehož základě byla srážka stanovena, porovnat s vlastními údaji, analyzovat zdroje překročení a toto v odvolání zdůvodnit (při respektování platných preskribčních omezení). Regulační srážku z důvodu časové regulace( KORKO)lze rozporovat v případě změny smluveného "úvazku"(PPNV), změnu maximálního objemu úhrad z důvodu nově nasmlouaných výkonů. 2) Toto individuální odvolání je možné ( a jistě vhodné) v kopii s žádostí o podporu adresovat na OSAD ( v elektronické formě - nejlépe na adresu předsedy nebo webmastera), a v případě překročení regulací z důvodu dodržení postupu vyšetření a léčby podle doporučení odborné společnosti adresovat také na ČDS. Obě organizace mohou podpořit své členy pouze na základě konkrétních příkladů. 3) Doporučujeme pro další období průběžně sledovat parametry, které lze ( vlastní preskribce a PZT , časovou regulaci-KORKO )a orientačně porovnávat s průběžnými informacemi od pojišťoven . Ve smlouvách a dodatcích porovnávat návrhy (než je podepíšete ) s ministerskou vyhláškou. Nezapomeňte, že co si "smluvíte" , je i pro Vás závazné.


9.11.2010 **** Odvolání proti regulacím****
V přílohách je vzorový dopis pro odvolání vůči regulační srážce pro případy, kdy bylo vyúčtování zdravotní pojišťovnou zasláno po smluveném termínu ( po 120 dnech) a tam, kde lékař postupoval "lege artis" (1)


21.10.2010**** POZVÁNKA NA IV.WORKSHOP OSADu v Říčanech u Prahy 26-27.11.2010 ****
Vážení kolegové,dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý Workshop OSADU.Místo tentokrát bylo zvoleno v Říčanech u Prahy v hotelu Pavilon , neboť 26.11.se jistě řada z Vás zúčastní semináře Syndrom diabetické nohy, o nějž bývá tradičně velký zájem. Začátek Workshopu bude od 17.30, což poskytuje dostatečnou časovou rezervu pro přesun zájemců o Workshop po ukončení přednášek . Hotel je dobře dostupný hromadnou pražskou dopravou , sjezdem z dálnice D1 nebo vlakem .Na programu bude v pátek 26.11. od 18 hod. informace na tema "nové gliptiny" a následovat bude diskuse s doplněním sobotního programu . 27.11. zahájíme prakticky - "24 hod.monitorace krevního tlaku"( MUDr. K.Křen) a poté velmi žádaná diskuse ohledně Algoritmu spolupráce praktického lékaře a diabetologa v péči o diabetiky, vytvoření pravidel pro předávání pacientů a s tím spojené formální náležitosti , informace o tzv. signálních kodech , které na základě právního názoru nedoporučujeme vykazovat (zapis ČDS) (nejsou právně vymahatelné vyjma situace, kdy se je lékař smluvně zaváže vykazovat !!!),informace o kodu vyšetření glykovaného hemoglobinu,aj.Zájemce o účast na Workshopu žádáme o předběžnou přihlášku na adresu webmastera ( rene.pospisil@quick.cz ) , ubytovací kapacita hotelu je limitovaná!!! Předpokladem účasti je zaplacený členský příspěvek v posledních dvou letech (kromě letošních nových členů - úhrada příspěvku za rok 2010).Informace o hotelu a dopravní dostupnosti naleznete zde
Zároveň žádáme všechny řádné členy OSADU , aby na adresu webmastera uvedli svoji platnou e-mailovou adresu , a mohli tak včas dostávat recentní informace.


17.5.2010 **** Aktuality léky, PZT, preskribce, vzdělávání****
V přílohách je přehled aktuálních antidiabetik (1) , pomůcek a zdravotního materiálu pro diabetiky (2) s pravidly pro preskribci (3) a informace o vzdělávacím programu oboru diabetologie a endokrinologie (4). Pod příslušnými odkazy jsou: zápis z výborové schůze a Valného shromáždění v Luhačovicích a aktualizované stanovy.


19.4.2010 **** PROGRAM VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ - LUHAČOVICE 2010****
V příloze je Program. Valného shromáždění - Kinosál domu ELEKTRA čtvrtek 22.4.2010 od 15.30 hod.


14.4.2010 **** INFORMACE K VOLBÁM DO KOORDINAČNÍHO VÝBORU OSAD ****
Vážené kolegyně, vážení kolegové!
22.4.2010 v 15.30 hod. se koná v kinosále Domu Elektra v Luhačovicích Valné shromáždění OSADu, které je současně shromážděním volebním .Dovoluji si připomenout základní podmínky pro platnost volby: 1) Volit a být volen může pouze řádný člen OSAD, tj. mimo jiné ten, kdo má (podle poslední změny stanov v r. 2006) uhrazen členský příspěvek v období posledních 2 let (2008-2009). Kdo tuto základní podmínku členství nesplňuje ,má možnost svůj závazek doplatit do termínu voleb( 1OOO.-Kč za každý rok na účet Komerční banky 4928530277/0100, var.symbol=rodné číslo(bez lomítka),konst.symbol. 0558 ) a platbu doložit kopií platebního příkazu, nebo uhradit přímo na místě před zahájením voleb (obdrží příjmový doklad). 2) Aktuální seznam řádných ( platných) členů OSADu ( ke dni 12.4.2010 ) , kteří mohou volit a být voleni, je uveden v příloze. Členové, kteří budou mít doplaceny své příspěvky před zahájením voleb, budou do seznamu doplněni. 3) Volba je veřejná, každý oprávněný člen obdrží volební lístek při podpisu prezenční listiny 4)Volí se členové Koordinačního výboru na období 4 let ( lichý počet členů) a 3 členové revizní komise.(Předsedu a pokladníka volí následně ze svého středu členové nově zvoleného výboru.)
(případné dotazy ohledně příspěvků směřujte na MUDr. Jitku Zemanovou , e-mail: zjitka@email.cz )

Informace o činnosti OSAD:
Cílem zájmového a profesního sdružení ambulantních diabetologů je poskytování kvalitních zdravotnických služeb a k tomu vytváření optimálních odborných i ekonomických podmínek diabetologických ambulancí . Činnost Koordinačního výboru probíhala na několika úrovních: – účastí v Dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami o úhradách a cenách bodu ( v posledních 2 letech maximálně možná dosažitelná úroveň úhrad) – sledování legislativy a informace o změnách , případně přímou intervencí při korekci nepříznivých dopadů na zdravotnická zařízení – iniciací jednání nebo úpravou podmínek kodů přístrojových vyšetření pro diabetologické ambulance ( TK Holter, Doppler,kontinuální monitoring glykemie senzorem) – jednání se zdravotní pojišťovnou na konkrétní podněty členů OSADu – vytvoření prostoru pro vzájemné předávání zkušeností a praktických postupů mezi členy formou Workshopů – rozklad a protestní dopis ministryni zdravotnictví k návrhu na přijetí kódu 01201( péče o nekomplikovaného diabetika praktickým lékařem) (12/2009) – informace členské základny o aktuálních problémech formou webové stránky. OSAD jako sdružení poskytovatelů zdravotnických služeb má výhradní právní statut nezastupitelný odbornou společností , s niž však úzce spolupracuje. Komunikace uvnitř sdružení je založena na předávání informací elektronickou formou, prostřednictvím webové stránky www.osad.cz .Pro náměty a připomínky je na webové stránce příslušný odkaz nebo e-mailová adresa webmastera nebo e-mailové adresy členů, pokud je dali k dispozici. Tyto prostředky dosud byly členy využívány bohužel jen ve velmi malé míře. Výbor může aktivně pracovat pouze s konkrétními náměty a požadavky členů. Smysl OSADu není v násobení nesčetných vzdělávacích aktivit, nýbrž: Posláním OSAD je hájit a prosazovat optimální odborné i ekonomické podmínky pro poskytování ambulantních diabetologických služeb s ohledem na zájmy pacientů ( Stanovy čl.2 – Cíle a činnost OSAD) Přeji dobrou volbu aktivních lékařů. MUDr. René Pospíšil,předseda OSAD


8.4.2010 **** VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ A VOLBY DO KOORDINAČNÍHO VÝBORU OSAD ****
Valné shromáždění OSAD a volby do nového kordinačního výboru OSAD se konají v Luhačovicích v době konání 46.Diabetologických dnů a to dne 22.4.2010 od 15.30 hod. v kinosále domu ELEKTRA.


14.3.2010 **** UPOZORNĚNÍ: ZÁKAZ PRESKRIBCE SIBUTRAMINU ****
Upozorňujeme,že na základě rozhodnutí Komise Evropského parlamentu je od 3.3.2010 pozastavena registrace a tudíž i preskribce preparátů snižujících nadváhu obsahujících látku sibutramin a to jak originálních tak generických (Meridia,Lindaxa, Sibutramin - Teva,Sibutramin Sandoz aj) .Odůvodnění je v příloze(1).


28.1.2010 **** Cenové ujednání OZP 2010 ****
V cenovém ujednání pojišťovny 207 OZP se v odstavci II bod 7 objevil požadavek na provádění neohlášených kontrol zdravotnickcých zařízení.Takové ujednání nebylo se zástupci poskytovatelů projednáno ani odsouhlaseno a tento bod není relevatní k cenovému dodatku a doporučujeme tento bod přešktnout. Upřesňující komentář OZP naleznete zde .


26.1.2010 **** VOLBY DO VÝBORU ČDS****
Vážené kolegyně, vážení kolegové, obdrželi jste poštou volební lístky pro volby do výboru ČDS ČLS JEP. Máte nyní možnost přímou volbou posílit zastoupení ambulantních diabetologů ve vedení společnosti. Za optimální považujeme vyrovnané zastoupení klinických a ambulantních lékařů, jako je tomu obvyklé v jiných odborných společnostech. Takový poměr zajišťuje vedle ryze odborných a metodických aspektů i vysokou pozornost ambulantní problematice. Na III. workshopu OSADU byla projednána kandidatura ambulantních zástupců do výboru ČDS a dovolujeme si Vám předložit návrh kandidátů, kteří jsou ochotni věnovat svůj osobní čas a řešit problematku praktických diabetologů ve vedení společnosti:

MUDr. Hradec Jiří, MUDr. Merhaut Tomáš, MUDr. Pospíšil René, MUDr. Psottová Jana, MUDr. Račická Eva, MUDr. Spousta Tomáš ,
MUDr. Zemanová Jitka

Tito kandidáti se v uplynulém období zasadili o zavedení nových kodů pro diabetologické ambulance, vedli jednání o úhradách s pojišťovnami , a dohledem nad legislativními změnami ošetřovali rizika možných negativních vlivů. Šance na zastoupení je přímo úměrná počtu odevzdaných hlasů, podpořte proto maximálním počtem hlasů své zástupce .Dejte svůj hlas i dalším kolegům, kteří Vás budou aktivně zastupovat.
10.1.2010 **** Úhradová vyhláška pro ambulantní specialisty na rok 2010 ****
Segment ambulantních specalistů se v minulém roce s pojišťovnami na dohodovacích řízeních nedohodl a text vyhlášky je rozhodnutím MZČR.Ještě v prosinci naše sdružení s ostatními zástupci ambulantních specialistů protestovalo proti referenčnímu období 2008, námitky byly s odůvodněním špatné ekonomické situace státu a pojišťoven zástupcem MZČR (MUDr.Šnajdrem) odmítnuty. Důrazně proto upozorňujeme naše členy, aby vzali tuto skutečnost na vědomí a ohlídali si i přísnější limity regulačních parametrů, zejména v oblasti preskribce léků. (vyhláška). (komentář k vyhlášce).


2.11.2009 ****POZVÁNKA NA III.WORKSHOP - 2009 ****
Srdečně zveme všechny členy OSADu na již tradiční pracovní a diskusní seminář 27.-28.11.2009 v Hotelu Tři věžičky u Jihlavy (pozvanka a program). Letošní téma je věnováno přístrojovým vyšetřením v diabetologické ambulantní praxi- hlavní téma: Kontinuální měření glukozy senzorem (CGM), a dále praktický postup při Dopplerovském vyšetření tepen DK a Tlakový Holter. Vykazování, frekvence, kody, typy přístrojů, praktické postupy, výměna zkušeností! Prosíme o zaslání přihlášky na:mailto:rene.pospisil@quick.cz(nezapomeňte aktivovat "odeslat a přijmout" ve svém poštovním klientovi) ,nebo písemně (viz pozvánka) pro zajištění ubytování. Workshop je sponzorován, doprava vlastní.Těšíme se na setkání a Vaše osobní zkušenosti!


4.7.2009 **** Regulace za indukovanou péči 2008 avizované ZPMVČR(211)****
Vážené kolegyně a kolegové, pokud jste v poslední době dostali avizo srážky za indukovanou péči za rok 2008 od pojišťovny ZPMVČR,doporučujeme neprodleně se odvolat s odkazem na probíhající jednání uvedená v (1)
(1)


12.5.2009 **** AKTUALIZOVANO: Uznání specializované způsobilosti lékaře****
Vážené kolegyně a kolegové, pokud jste se dostali do problémů ohledně specializované způsobilosti podle zákona 95 / 2004 Sb, ve znění novely 189/2008 Sb., můžete se prostřednictvím mailu : TMerhaut@seznam.cz, na mne obrátit. Popíšete-li stručně a výstižně včetně datových rozhraní nabytých certifikátů ) Váš problém, poradím, jak dále v konkrétním případě a pokud už by šlo o negativní rozhodnuutí OVZV MZ ČR, zajistím vysoce kvalifikovaný a fundovaný právní rozklad ( tzn. odvolání ke druhé instanci ve správním řízení ). s mnoha pozdravy MUDr Tomáš Merhaut , člen výboru OSAD a ČDS.
Rozbor situace-stav po 1.4.2009 (informace)

20.4.2009 **** Pozvánka na členskou schůzi OSAD v průběhu 45.Diabetologických dnů v Luhačovicích dne 24.4.2009 - Kulturní dům Elektra - kinosál od 11..30 hod.****
Program (1)

6.1.2009 **** Úhradová vyhláška pro ambulantní specialisty 2009****
(částka 150) příloha č.3 vyhlášky č.464/2008 Sb (1)

24.11.2008 **** !!!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ II.WORKSHOPU - hotel Tři věžičky !!!! ****
Aktuální informace o změně konání II.Workshopu - místo hotelu EA Bussines se bude setkání konat v Hotelu "Tři věžičky" asi 1 km po sjezdu z D1 (exit 112 - směr Štoky-Havlíčkův Brod), popis zařízení je na www.trivezicky.cz (1) , situační mapka na (2) .Časový a programový harmonogram se nemění.Za nenečekanou změnu se přihlášeným účastníkům omlouváme a předpokládáme, že podmínky pro jednání budou stejně příhodné jako v původně zajištěném zařízení.Všichni přihlášení účastníci byli dostupnou formou o změně informováni.Byla upravena a aktualizována i původní pozvánka.

28.10.2008 **** !!!! POZVÁNKA NA II.WORKSHOP !!!! ****
Srdečně zveme všechny členy OSADu na pracovní a diskusní seminář 28.-29.11.2008 - Hotel Tři věžičky u Jihlavy (změna!!!) (pozvanka)

14.4.2008 **** LUHAČOVICE 18.4.2008 - ČLENSKÁ SCHUZE OSAD ****
Vážení kolegové, dovoluji si Vás srdečně pozvat na jednání členské schůze OSAD v průběhu 44.Diabetologických dnů v Luhačovicích.Jednání se podle programu bude konat v pátek 18.4.2008 od 11.30 hod,případně i dříve v těsné návaznosti na plenární schůzi ČDS. Pozor - místo konání je Kinosál domu Elektra( nutno přejít ze sálu Rondo).Na programu bude krátká informace o činnosti sdružení v r.2008,informace o jednání I.workshopu v Havlíčkově Brodu v prosinci 2007,diskuse k problematice smluv, kodů,vybavení diabetologických ordinací, téma II.workshopu v r.2008.předpokládaný konec jednání ve 12.hod. Na setkání s Vámi se jménem výboru OSAD těší MUDr. René Pospíšil

6.1.2008 **** Smlouvy 2008 ****
Vážení kolegové, v prosinci minulého roku podmínily některé pobočky VZP uzavření nové rámcové smlouvy od r. 2008 podepsáním dodatku, v němž se zdravotnické zařízení zavazuje nepřekročit 120 % celostáního průměru ve výkonech na pacienta vůči referenčnímu období.Taková podmínka nebyla pro rámcové smlouvy dojednána a domníváme se,že je tento postup se strany pojišťovny neoprávněný.Prosím kolegy,kteří takový dodatek obdrželi,aby se ozvali odkazem na "náměty a dotazy" nebo "webmastera".Potřebujeme znát celkový počet a regiony,kde se problém vyskytl.(nezapomeňte potvrdit odeslání ještě v poštovním klientovi)

2.1.2008 **** POPLATKY ZA VYŠETŘENÍ V DIABETOLOGICKÉ AMBULANCI ****
Postup při vybírání regulačních poplatků a jejich vykazování v dávce je dán podrobným metodickým pokynem MZČR (1) .Výběr poplatku 30.-Kč je vázán na současné provedení klinického vyšetření(13021 ,13022,13023).Výběr se vykazuje v dávce kodem 09543 ("regulační poplatek za návštěvu-poplatek uhrazen").
Neuhradí-li pacient poplatek,doporučuje se zápis s důvodem nevybrání do dekursu s podpisem pacienta nebo svědka(sestry).Do dávky pojišťovně se žádný kod nevykazuje.
Ze zákona osvobozeni od poplatku jsou zejména pacienti s podporou v hmotné nouzi(předloží úřední doklad), vyšetření těhotné diabetičky(tj. dispenzární péče podle zvl. předpisu- vykáže se současně kod 09532). Do dávky pojišťovně se vykáže kod 09547("regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen").
Pokud používáte aktualizovanou verzi zdravotnického programu,máte celý postup zápisu i zaúčtování usnadněn a předprogramován.Příjmový doklad o platbě se vydává na vyžádání pacientem.

26.11.2007 **** POZVÁNKA NA WORKSHOP ****
Upozornění na posun začátku Workshopu na 17.30 hod, změna přednášejícího (tema glitazony)- MUDr.Marcela Szabó, opraveny tiskové chyby v termínech na pozvánce. (pozvanka). Na četné dotazy uveřejňujeme číslo pro úhradu členského ročního příspěvku 1000,-Kč : účet Komerční banky č.4928530277/0100, var.symbol=rodné číslo(bez lomítka),konst symbol.558

12.11.2007 **** POZVÁNKA NA WORKSHOP ****
Srdečně zveme všechny členy OSADu na pracovní a diskusní seminář 7-8.12.2007 do Hotelu Brixen v Havlíčkově Brodu (pozvanka) o problematice ambulantní diabetologické praxe,s výměnou praktických zkušeností a informacemi o změnách v úhradách a legislativě v r. 2008. Pro všechny, kdo chtějí racionalizovat svoji práci a jsou ochotni se o své nápady podělit s kolegy.(Pozor,přihlášky do 28.11.na adresu v pozvánce, ubytovací kapacita je omezena).

17.4.2007 Plenární schůze Občanského sdružení ambulantních diabetologů se koná dne 20.4.2007 v rámci 43. diabetologických dnů v Luhačovicích v sálu Rondo domu Elektra v době 16.45 - 17.15. hod. Na programu je krátká zpráva za uplynulé období a k diskusi aktuální problematika ambulantní praxe. Srdečně zve výbor OSAD

20.2.2007 ******Upozornění*****
V několika posledních týdnech jste možná obdrželi přihlášky do Sdružení ambulantních specialistů (SAS) s nabídkou poskytování právní pomoci a s tím i udělení plné moci tomuto sdružení.
Důrazně upozorňujeme, že TOTO SDRUŽENÍ -(SAS)- NEZASTUPUJE ZÁJMY OSADu a není s OSADem ani s ČDS v žádné přímé spolupráci. OSAD je zcela autonomním a svrchovaným sdružením zastupujícím zájmy ambulantních diabetologů. Předisponování plné moci SASu by vedlo k oslabení mandátu OSADu v dohodovacích řízeních i dalších jednáních a odborné reprezentaci. Musime konstatovat, že výstupy jednání vedená SASem se často rozcházejí se záměry OSADu a hodnotíme je leckdy jako nevýhodné nejen pro naše členy, ale i jiné ambulantní specialisty.Odkazy na stránky jiných subjektů (včetně SASu) uvádíme tam, kde máme stanoviska společná,a informace považujeme za relevantní a pro naše členy přínosné.

14.2.2007 Rámcové smlouvy a vyhláška o hodnotách bodu a regulacích pro 1.pol.2007 (1), (2).Ambulantních specialistů se týká v (3)paragraf č.5 s přílohou č.3. Porovnejte s Vám předkládanými návrhy pojišťoven. Praktický postup najdete podle SAS v (4)

11.1.2007 Informace k dodatkům smluv 2007 a novým úhradovým vyhláškám MZČR (1)(otevřít programem Acrobat Reader),a vhodný postup dle ČLK(2)

10.1.2007 Tiskové prohlášení VZP k regulacím (1)

4.1.2007******Upozornění*****
Od 1.1.2007 je platné Nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy č.567/2006Sb (1) ,který stanoví úroveň nejnižší zaručené mzdy i pro zaměstnance v nestátních zdravotnických zařízeních. Zkontrolujte smlouvy svých zaměstnanců a uveďte je do souladu s tímo zákonem. Pro zdravotní sestru platí skupina prací č.5 a pro lékaře-zaměstnance č.7 v příslušném právním předpisu.
Dále je vydávána vyhláška o nových rámcových smlouvách (2) a její příloha (3)

******(24.10.2006)*****
13-14.10.2006 proběhlo zasedání výboru ČDS za účasti zástupců OSAD.Jedním z bodů programu byla informace o stavu ambulatní diabetologie, byl konstatován pokles preskribce a výkonů v 1. pololetí 2006(zdroj VZP). Tento trend snižuje možnost preskribce v příštím roce(2007) a může i dále omezit finanční zajištění ambulantní diabetologie. Bylo konstatováno nedostatečné využívání počítačové techniky a programového vybavení v terénní diabetologii,a snížená schopnost efektivního využití regulačních pásem pro účelou preskribci a ekonomický přínos ordinací.
V následujícím roce proto plánujeme bližší zjištění podmínek a charakteru práce diabetologických soukromých ambulancí,jejich hlavní problematiku,potřeby,a za tím účelem uspořádání několika Workshopů,kde byste si s kolegy prodiskutovali nejrůznějsí profesní otázky a získali náměty pro své ordinace. K určitým podkladům budou sloužit i nové anketní otázky,a připojíte-li i informace o své ordinaci,pomůžete záskat reálný pohled na současnou ambulantní privátní diabetologii. Máte možnost navrhnout i vlastní otázky, které po upřesnění( přes webmastera) můžete položit svým kolegům.
Považujeme za velmi potřebné získat reálný aktuální přehled o naší společné práci,deklarovat za pomoci ČDS reálné standardy práce ordiancí,jejich vybavení a stannovit obligatorní portfolio výkonů ambulantní diabetologie pro smlouvy s pojišťovnami.Přispějte i Vy svým dílem, účastí na plánovaných workshopech a anketních otázkách sobě i ostatním zlepšit situaci ambulantní diabetologie.
***

(2.8.2006)Žádost a konkrétní individuální smlouva o poskytování zdravotní péče s VZP dle vyhl.290/2006 Sb, sjednaná presidentem ČLK a akceptovaná VZP. !!! Pozor!!! Nutno si aktivně zažádat a podat u VZP, nebude automaticky nabízeno pojišťovnou!!! Text žádosti a Smlouvy( nutno doplnit údaje Vašeho zařízení) jsou v přílohách (1) , (2) a informační dopis presidenta ČLK v (3)

(28.6.2006)Postup při uzavírání smluv se Zdravotní pojišťovnou(dále ZP) od 1.7.2006

Výbor OSAD po vzájemné konzultaci členů a s přihlédnutím k názorům právníků předkládá možný postup při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami na období od 1.7.2006. !!Upozorňujeme, že nejde o závazné doporučení a za případné negativní dopady nenese výbor OSAD právní odpovědnost.!!

1.Pokud zdravotnické zařízení(dále NZZ)obdrží návrh dodatku k prodloužení smlouvy ve stávajícím rozsahu( např. od VZP),podepsat dodatek, ale bez dalších omezujících podmínek či příloh.
2.Pokud NZZ požaduje úpravu smlouvy podle vyhlášky MZČR ze 16.6.2006 č.290/2006 Sb.,požádat tak samostatně u příslušné ZP,s datováním dokumentu pozdějším, než na žádosti o prodloužení smlouvy se ZP.(Lze použít formulaci v (1). )
3. U ZP, kde je v dosavadní Smlouvě automatická prolongace nebo pojišťovna veřejně nebo adresně deklarovala prodloužení stávajícího Smluvního vztahu ( např. VoZP 201 ) , a NZZ žádá o úpravu dle vyhlášky MZČR č.290/2006 Sb. postup viz bod 2.
4. U ZP, kde platnost Smlouvy končí k 30.6.2006 a není zajištěna prolongace Smluvního vztahu, a zdravotnické zařízení neakceptuje znění vyhlášky MZČR č.290/2006 Sb. požádat o prosté prodloužení Smluvního vztahu ve stávajícím rozsahu na dobu podle zvážení NZZ (např. do 31.12.2007 jako u VZP).

!!!Kroky k prodloužení Smluvního vztahu se ZP je třeba provést do 30.6.2006,nejlépe osobním předáním dokumentů a potvrzením pojišťovny o jejich převzetí, případně doporučeným dopisem s datem do 30.6.2006 !!!(21.6.2006)!!! Mimořádně důležité sdělení k Rámcovým smlouvám !!!

K 30.6.2006 končí většině privátních lékařů Smlouva se zdravotními pojišťovnami.Zdravotní pojišťovny avizovaly prolongaci smluv v současném znění na omezenou dobu( minim. do konce roku 2006). Dne 16.6.2006 vstoupila v platnost Vyhláška MZČR z 16.6.2006, která stanovuje nové znění Rámcové smlouvy (dále RS) pro zdravotnická zařízení.Zároveň zrušuje platnost předchozí zákonné normy vyhl.574/2006 Sb.Text nové RS týkající se ambulantních specialistů je v příloze (1)(formát .pdf) na stránkách 13-24.

Podstatnou změnou v novém předpisu je možnost navázat tzv. trvalý smluvní vztah se ZP,vypověditelný pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. V případě zájmu o Smluvní vztah se ZP je nutno aktivně zažádat o tuto smlouvu u příslušné zdravotní pojišťovny a to do 30.6.2006!!!(je stanovenou touto vyhláškou).Pojištovna je povinna ji s Vámi navázat. Pokud s takovýmto zněním Rámcové smlouvy nesouhlasíte, vyčkejte na návrhy pojišťoven,které budou pravděpodobně variantou textu dojednávaného se Sdružením ambulantních specialistů(SAS)-časově neupřesněno (5)

Doporučujeme podrobně prostudovat text Rámcové smlouvy (část pro amb. spec) dle vyhlášky MZČR i návrh Rámcové smlouvy podle SASu a zvážit pro Vás vhodnou variantu. V případě RS dle MZČR je důležitý časový faktor a rychlé jednání.

Informace o situaci a porovnání některých pasáží právním odd.ČLK této nové Rámcové smlouvy, smlouvy podle dosavadní(staré a nyní již neplatné) vyhlášky a alternativní Rámcové smlouvy dojednávané některými sdruženími ambulantních specialistů ( SAS) a prakt. lékařů(SPL) je v přílohách (2-4) (2) ,(3) , (4)

Poslední verze připravované Rámcové smlouvy sdružením SAS je zde (5) (formát.pdf) Její text bude předmětem dalšího jednání s pojišťovnami, prolonguje smlouvy na několikaleté období, nezajišťuje trvalý smluvní vztah.


* * *

(8.5.2006) Vhodný postup před podpisem dodatků na 2Q/2006 a povinnost i způsob označení prostorů NZZ za nekuřácké naleznete na (1)


(8.5.2006) Zápis z 3.Valného shromáždění OSAD v Luhačovicích 21.4.2006(1)


(23.4.2006)!!!Důležité!!! Členové OSAD obdrží dopisem v nejbližších dnech formuláře nové Plné moci, kterou je nutno notářsky ověřit,a neprodleně odeslat podle přiložených pokynů.Žádáme Vás ve Vašem zájmu o urychlené vyřízení.


(23.4.2006) Neuplatnění regulací pro ambulantní specialisty za II.pol.2005 (1) viz příloha (2)


(12.4.2006) Program 3.zasedání Valného shromáždění členů Občanského sdružení ambulantních diabetologů dne 21.4.2006 v Luhačovicích (1)


(12.4.2006) Upozornění! Podle zákona 117 Sb platí od 1.4.2006 nový výpočet KORKO, kde je limitem 10 hod.na kalendářní den!( místo dosavadních 12 hod.)


(11.4.2006) Reakce Revírní a Hutnické pojišťovny na dotaz o předpisu testačních proužků (z 2/06)(1)


(10.4.2006) !!!VOLBY do výboru a revizní komise OSAD!!! Vzhledem k tomu, že dosud nedošel z členské základny zádný nový návrh na kandidáta do obou orgánů našeho sdružení, zůstává pro kontinuitu v platnosti kandidatura dosavadních členů OSADu - kandidátka Stále platí možnost doplnit kandidátku o další zájemce zasláním e-mailu na adresu MUDr.T Merhauta
nebo MUDr. R.Pospíšila
Současně upozorňujeme na aktualizovanou databázi členské základny (1)


(7.4.2006) Informace VZP o provádění regulací za 1. a 2.čtvrtletí 2006(1)


(7.4.2006)Novelizace vyhl.550/2005 Sb(novelizace úhradové vyhlášky) platná od 1.4.2006(1)


(22.3.2006)!!!VOLBY OSAD 2006!!! Na Valném shromáždění OSADu na Diabetologických dnech v Luhačovicích proběhne volba nového výboru do OSADu.Návrhy kandidátů zasílejte e-mailem na adresu MUDr.T Merhauta
nebo MUDr. R.Pospíšila


(21.3.2006)Dne 13.3.2006 se konalo závěrečné kolo Dohodovacého řízení zástupců pojišťoven a poskytovatelů ambulantní specializované péče o úhradách pro 2.pololetí r. 2006, za OSAD se jednání zúčastnil předseda MUDr.T.Merhaut. Jednání nedospělo k dohodě smluvních stran a podle současné legislativy stanoví úhrady pro toto období MZČR.


(9.2.2006)!!!Věnujte pozornost volbám do výboru ČDS!!! OSAD může být zastoupen 3 členy.Výboru OSADu byli navrženi zatím tito kandidáti: MUDr. Tomáš Merhaut,MUDr. Tomáš Spousta,MUDr. Karel Křen,MUDr. René Pospíšil. Pokud chcete kandidaturu podpořit,nebo máte jiné vhodné kandidáty,neváhejte informovat kolegy i výbor,další kandidáty ihned zveřejníme,a své návrhy odešlete včas , tj nejpozději do 15.2.2006 na sekretariát ČDS. Je třeba posílit ambulantní složku !!!


(4.2.2006)Věnujte pozornost aktuální anketě "krize ve zdravotnictví"


(4.2.2006) Jak kontrolovat vlastní nákladovost v 1. pololetí 2006 a omezit riziko dopadu tvrdých regulací.Přínosný a vhodný postup je na stránkách SASP (1) a postup před uzavřením dodatku smluv se ZP na 1.pololetí 2006(aktualizováno 15.2006) (2)


(18.1.2006)Formulář pro Uznání specializace v oboru(viz 13.1.2006) (1)


(16.1.2006) Byla zavedena nová rubrika "náměty k diskusi",kde budou umisťovány příspěvky členů určené ke zveřejnění.


(13.1.2006) Důležité !!! Uznávání způsobilosti v oboru,pro nějž má držitel licenci, ale ne atestaci!!! (1)


(4.1.2006) Platný vzor receptu(1) (formát.pdf,prohlížet pomocí Adobe Readeru)


(3.1.2006)Komentář k novým regulacím v r.2006 podle SAS (1)


(31.12.2005)Komentář k novým regulacím v r.2006 podle OSAD (1)


(24.12.2005)Text úhradové vyhlášky pro 1.pololetí 2006 pro ambulantní specializovanou péči (1) a text celé vyhlášky ( amb. spec.péče zvýrazněna žlutě) (2)


(22.12.2005)Volby do výboru OSADu (1)


(21.12.2005) Nový bodník tj. seznam zdravotních výkonů platný od 1.1.2006 - ke stažení ( Částka 171 - formát .pdf , prohlížet pomocí Adobe Readeru)(1)


(31.10.2005)Celostátní průměry podle věkových skupin pro uplatnění regulačních mechanismů VZP za 1.pololetí 2005 - pojišťovna BUDE uplatňovat! (1) (2)


(6.6.2005)Doporučení ČDS k předepisování testačních proužků do glukometrů(1)


(10.5.2005)Celostátní průměry podle věkových skupin pro uplatnění regulačních mechanismů VZP za 2.pololetí 2004 - pojišťovna hodlá uplatňovat! celostatni prumery


(25.4.2005) Aktualizována databáze členské základny(k 22.4.2005).Upozornění na zaplacení členského příspěvku 1000.-Kč pro rok 2005 do konce května na účet Komerční banky č.4928530277/0100,variabilní symbol=rodné číslo(bez lomítka),(pro právnické osoby v.s=IČ),konst.symbol.558.Členský poplatek je poplatkem za služby poskytované sdružením svým členům.


(25.3.2005)Celostátní průměry VZP dle vyhl.č.50/2005: celostatni prumery


(17.3.2005)Kontroly "úvazků" ze strany VZP!!! (1)


(16.2.2005) Pro první pololetí lze požádat o 2 typy Cenového dodatku ke Smlouvě o poskytování zdrav. péče NZZ, a to o tzv. Úhradovou vyhlášku (vyd. MZCR), nebo o tzv. "jiný způsob úhrady" (1) příslušnou formou (2) .Úhradová vyhláška je výhodná pro lékaře pod celostátním průměrem úhrad, má však užší regulační pásma(15%),druhý nově dohodnutý typ úhrady je prakticky totožný s dosavadním,nárůst bodu o +1 haléř, dosavadní regulace,výhodnější pro lékaře, kteří mají vysokou preskribci a průměry vysoko nad celostátními.Volba je na Vás, podle předpokládaných výkonů a úrovně preskribce, pro obojí platí ref. období 1.pol.2004.Přehlednější rozdíly jsou v (3) nebo na http://www.sasp.cz/ . Textu smluv věnujte mimořádnou pozornost a neváhejte nejasné pojmy upřesnit(podle rozkladů ČLK a SSL minule uveřejněných)Pozor! Ne všechny pojišťovny nemusí na tzv. "jiný způsob úhrady" přistoupit!
Postup u OZP a další informace při sjednání tzv. jiného způsobu úhradu naleznete na stránce http://www.ozp.cz/lekari/lekari.php3

Pro 2. pololetí 2004 byla sjednána(9.2.2005) Dohoda v segmentu ambulantních specialistů( parametry jako (1), ref. období 2. pol 2004 )Praktický postup výpočtu úhrady podle nové vyhlášky,jak doporučuje ČLK (1) a SAS (2)Věcné poznámky APRIMEDu k vyhlášce MZČR (pro konkretizaci uzavíraných smluv)a komentář ing. Kunšteka( ČLK)Vyhláška úhrad MZČR z 20.1.2005 pro segmenty, u nichž nedošlo k dohodě se ZP. Našeho segmentu ambulantních specialistů se týká $4 odst.1 + příloha.Úhrady pro 1.pol.2005 od OZP ( poj. 207) - tzv. Veřejný příslibDůležité !!! Vyřazení kodu test.proužků Accu-Chek Active bal á25 ks ze sazebníku PZT od 1.1.2005 !!!Zápis z 5.zasedání koordinačního výboru Občanského sdružení ambulantních diabetolobetologů(Poděbrady13.11.2004)Prohlášení Výboru OSAD k tezím návhru koncepce zdravotnictví ČSSD uveřejněným 22.10.2004 v tisku

Prohlášení Výboru OSAD

Základy koncepce zdravotnictví ČSSDVýsledek dohodovacího řízení v segmentu ambulantních specialistů pro 1.pololetí roku 2005

Informace.

Protokol o výsledku dohodovacího řízení o cenách pro 1.pololetí r.2005Vedení účetnictví NZZ po 1.1.2004

Informace.Doklady o zdravotní způsobilosti a o bezúhonnosti dle část.160, vyhl.č.470/2004 Zákona 95/2004 Sb. - dodat do 2.10.2004 úřadu registujícímu NZZ

Postup dodání dokladů. Důležité!!!Věstník MZČR-částka č.6/2004 s Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2004.Pro ambulantní specialisty je platný čl.2

Věstník MZČR-částka 6Poskytování zdravotní péče pojištěncům členských států EU, EHP a Švýcarska se po 1.5. 2004 řídí Nařízením Rady EHS 1408/71 a jeho prováděcím nařízením 574/72, nejnověji také Nařízením Rady EHS 574/2003.Informace a metodické pokyny jsou k dispozici v následujících dokumentech EU-2 a EU-3

Dokument EU-2

Dokument EU-3


K poskytování a úhradě zdravotní péče dle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 a metodických pokynů Ministerstva zdravotnictví České republiky je třeba mít sjednán Dodatek ke smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

Dodatek ke smlouvě